IZSOLE ATCELTA. Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

27.01.2021

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.martā plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130721, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130449. 

Izsoles sākumcena 5840 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 584 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.martam plkst.16:00.

Izsoles noteikumi