Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “2.masīva augļu dārzs Nr.91”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

31.03.2021

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 11.maijā plkst.10:30 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “2.masīva augļu dārzs Nr.91”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54310030175, kas sastāv no zemes vienības 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030175. 

Izsoles sākumcena 1200 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 120 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.maija plkst.12.00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa