Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Strauti” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 15.jūlijā plkst.11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Strauti” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54740060080, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības 5,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740060546.

Izsoles sākumcena 42600 EUR, izsoles solis 1000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 4260 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu sesavaspp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8.jūlija plkst.12:00.

Izsoles noteikumi