Īpašuma pārvaldes kontakti

Īpašuma pārvalde
Īpašuma pārvaldes vadītāja p.i.
Vaiva Laimīte

Tālr.: 63012252, 29481067
e-pasts: vaiva.laimite@jelgavasnovads.lv
Īpašuma pārvaldes vadītājas vietnieks
Aigars Strupulis
Tālr.: 28038017
Īpašuma pārvaldības nodaļa
Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
Nekustamā īpašuma speciāliste (Svēte)
Elita Andrasone

Tālr.: 63012252, 27839292
e-pasts: elita.andrasone@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Kalnciems, Platone)
Līga Lauga

Tālr.: 63012252, 26354150
e-pasts: liga.lauga@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Ozolnieki)
Vija Linga-Bērziņa
Tālr.: 63013973, 26447031
Nekustamā īpašuma speciāliste (Glūda, Līvbērze)
Iveta Ritere

Tālr.: 63012252, 25640976
e-pasts: iveta.ritere@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Vircava, Zaļenieki, Lielplatone)
Zanda Alksne

Tālr.: 63012252, 28601621
e-pasts: zanda.alksne@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Eleja, Sesava, Vilce)
Ruta Andrejeva

Tālr.: 63061205, 22037260
e-pasts: ruta.andrejeva@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Valgunde)
Vija Linga-Bērziņa
Tālr.: 63013973, 26447031
Nekustamā īpašuma speciāliste (Cenas, Salgale, Jaunsvirlauka)
Jolita Gronska
Tālr.: 27824368, 63024820
Vides pārvaldības nodaļa
Vides pārvaldības nodaļas vadītāja
Dace Gražule
Tālr.: 63048460, 22002558
Vides inženiere
Zane Laiviņa
Tālr.: 63048460, 25660002
Vides inženiere
Lāsma Strautmane
Tālr.: 22412120
 
Infrastruktūras pārvaldības nodaļa
Infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs
Pēteris Korņevs
Tālr.: 26319648
Būvinženieris
Matīss Priede
Tālr.: 25436007
Ceļu būvinženieris
Agnese Rozīte
Tālr.: 63024821, 27812506
e-pasts: agnese.rozite@jelgavasnovads.lv
Meliorācijas inženieris:
Zane Dimanta
Tālr.: 27308848
e-pasts: zane.dimanta@jelgavasnovads.lv
Elektroinženieris
Zigurds Ulmanis
Tālr.: 63048464; 29184557
e-pasts: zigurds.ulmanis@jelgavasnovads.lv
 

Jelgavas novada Īpašuma pārvalde nodrošina pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu, satiksmes infrastruktūras, meliorācijas sistēmu pārvaldību un vides aizsardzības pasākumu izpildi.
Plāno meliorācijas uzturēšanas darbu veikšanu novada teritorijā, izskata iedzīvotāju sūdzības par meliorācijas sistēmu darbības problēmām un izvērtē meliorācijas sistēmas stāvokli un plāno to atjaunošanu.
Koordinē darbus transporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanā, plāno ielu apgaismojuma izveidi, ceļu un ielu rekonstrukcijas darbus.
Veido un uztur pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemju datu bāzi, plāno šo zemju turpmāko izmantošanu, veic īpašuma tiesību sakārtošanu, nodrošina racionālu pašvaldības īpašumu izmantošanu, līdzdarbojas mājokļu politikas realizācijā. Vienlaikus savas kompetences ietvaros pārvalda visas pašvaldības teritorijā esošās zemes – izskatot iedzīvotāju iesniegumus, pārvaldot valsts rezerves zemes fondu u.c.
Apzina un kopj vides objektus (parki, skvēri), apsaimnieko ūdens un mežu resursus (upju tīrīšanas talku organizēšana, meža apsaimniekošanas plānošana), pārrauga kapsētas un piemiņas vietas, izsniedz derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, uzrauga to ievērošanu, izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus meža, rēķina zaudējumus par nelikumīgu koku ciršanu ārpus meža, piedalās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās, saskaņo piesārņojošo darbību vietas, kontrolē latvāņu izplatību, plāno tās ierobežošanu, apkopo degradēto teritoriju uzskaiti, plāno to sakārtošanu, izskata sūdzības. Normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju vides aizsardzības jomā izpilde


Īpašuma pārvaldes nolikums