Kultūras pārvaldes kontakti

Kultūras pārvaldes vadītāja
Anita Liekna

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63024658; 29275229
e-pasts: anita.liekna@jelgavasnovads.lv

Kultūras pārvalde
Vadītājas vietniece
Sanita Bethere

Tālr.: 63024658, 20386462
e-pasts: sanita.bethere@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietniece
Evita Poča

Tālr.:  26563691
e-pasts: evita.poca@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste
Sandra Kravale

Tālr. 63024658; 25641351
e-pasts: sandra.kravale@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste
Nelda Ķikute

Tālr.: 63024658, 29151326
e-pasts: nelda.kikute@jelgavasnovads.lv

 


Pārvaldībā esošās iestādes:


Jelgavas novada Kultūras pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta  (Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmums, protokols Nr. 8  § ) un tās pakļautībā esoša iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci kultūras darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas mākslas jaunrades attīstībā un kultūras politikas realizācijā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, domes lēmumiem un  Kultūras pārvaldes  nolikumu.
Pārvaldes darbība tiek finansēta no Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un tai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina pašvaldība.
Kultūras pārvaldes pārziņā ir 16 kultūras/tautas namu un 26 bibliotēku darbība.


Kultūras pārvaldes nolikums

Vairāk informācijas šeit - Kultūra