03.02.2023.

No privātpersonas iznomāto nedzīvojamo telpu nomas līgumi

Drukāt

Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Kadastra numurs: 54700070151 
Platība: 1008,80 m2
Lietošanas mērķis: kultūras dzīves organizēšana un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Lielvircavā
Iznomātājs: SIA “Lielvircava AGRO”, reģ. Nr. 41703003515
Nomas maksa: 1,04 EUR (viens euro 4 centi) (bez PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī
Nomas līguma darbības termiņš: līdz 30.12.2027.