07.12.2022.

NĪN parādu dzēšana

Drukāt

Finanšu nodaļa ( turpmāk – Nodaļa), kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”(prot.nr.21) un Jelgavas novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumu “Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.g.29.decembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, izskatīja sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām , kam parāds nav lielāks ka 15,00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, nolemj dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 855,62, tajā skaitā, pamatparādu EUR 506,92, pamatparāda palielinājumu EUR 8,22, nokavējuma naudu EUR 340,48, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu.


Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Līgas Eglītes, prakses vieta: Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013, notariālu aktu par mantojuma lietas Nr. 2191-AKT izbeigšanu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

  1. Dzēst I. A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu “Bauskas iela 7-14” Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra  numurs 54489000196, kas nebija iekļauts kreditora prasījumā mantojuma lietā - pamatparādu 20,21 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu.

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 29.12.2020., Nr. 25, 32 §


Ņemot vērā Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, juridiskā adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, aktus par piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 26.panta devītās daļas 4.punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

  1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1254,43, tajā skaitā, pamatparādu EUR 686,92 pamatparāda palielinājumu EUR 14,04, nokavējuma naudu EUR 553,47, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu:
Nr.p.
k.
Vārds, uzvārds
Akta Nr.
Konta Nr.
Pamatparāds (EUR)
Pamat parāda
palieli
nājums
(EUR)
Nokavē
juma nauda
(EUR)
Kopējā parāda
summa (EUR)
1.
D. I.
00475/108/2020
36815
1,15
 
0,31
1,46
2.
D. I.
00475/108/2020
66
45,29
 
23,90
69,19
3.
S. P.
00490/108/2020
20594
238,51
 
238,00
476,51
4.
S. S.
00505/108/2020
20348
14,91
3,52
12,47
30,90
5.
R. G.
00497/108/2020
20322
13,57
3,08
11,37
28,02
6.
D. O.
00488/108/2020
20158
55,68
7,44
49,30
112,42
7.
I. Š.
00502/108/2020
18411
139,43
 
34,97
174,40
8.
I. Š.
00504/108/2020
18411
178,38
 
183,15
361,53

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 29.12.2020., Nr. 25, 31 §


Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” (prot.nr. 21 20.§) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no komercreģistra, par ko liecina publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un uzņēmumu datu bāzē Lursoft, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus juridiskajām personām par kopējo summu 207,55 EUR (divi simti septiņi eiro un 55 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu:
Firma
 
Reģistrācijas
Nr.
Likvidācijas
datums
Publikācija
laikrakstā
“Latvijas
Vēstnesis” par
izslēgšanu no komercreģistra
Konta Nr.
Pamatparāds
EUR
RIPO-SL SIA
43603005274
20.11.2002.
Dati no uzņēmumu datu bāzes Lursoft
29443
127,21
BLUKAS 2 SIA
53603028921
02.06.2020.
KMR00130459442837
501553
501852
23,53
56,81

Sakaņā ar domes sēdes prokotolu 25.06.2020., Nr.12, 35 §


 Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” (prot. nr. 21 20.§) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no komercreģistra, par ko liecina publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu juridiskai personai – SIA Nākotnes Ādminis, reģ.nr.43603003894, konta Nr.11959, izslēgta no komercreģistra 2019.gada 22.janvārī, publicēts Latvijas Vēstnesī ar Nr.KMR001201327137, par kopējo summu 105.62 EUR (viens simts pieci euro 62 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu.
Sakaņā ar domes sēdes prokotolu 27.11.2019.,  Nr.21, 30 §.

Finanšu nodaļa ( turpmāk – Nodaļa), kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”(prot.nr.21) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, izskatīja sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām , kam parāds nav lielāks ka 15.00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, nolemj dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 435.86, tajā skaitā, pamatparādu EUR 276.32, pamatparāda palielinājumu EUR 0.40, nokavējuma naudu EUR 159,14, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu.


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295. panta trešo punktu un 300. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 2011. gada 18. marta rīkojumu Nr. 3-2/45 apstiprinātās kārtības “Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites organizācija” 17. punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, Uzņēmumu datu bāzes Lursoft datiem,  novada dome nolemj: izslēgt no zembilances uzskaites bezcerīgos debitoru administratīvo pārkāpumu naudas sodu parādus, kurus uzlikusi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir saņemti Zvērinātu tiesu izpildītāju lēmumi par izpildu lietvedības izbeigšanu, 739,88 EUR (septiņi simti trīsdesmit deviņi euro 88 centi) apmērā sarakstā minētajām personām.

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.12.2018., Nr.17, 20 §.


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295. panta trešo punktu un 300. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 2011. gada 18. marta rīkojumu Nr. 3-2/45 apstiprinātās kārtības “Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites organizācija” 17. punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, Uzņēmumu datu bāzes Lursoft datiem,  novada dome nolemj: izslēgt no zembilances uzskaites bezcerīgos debitoru administratīvo pārkāpumu naudas sodu parādus, kurus uzlikusi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo uzņēmums ir likvidēts vai beidzis darbību, 500 EUR (pieci simti euro) apmērā sarakstā minētajam uzņēmumam:

Nr. p.k.

Uzņēmuma nosaukumus, reģistrācijas numurs Lēmuma numurs Parāda summa, EUR

Likvidācijas/ darbības izbeigšanas datums

Parāda dokumenta gads
1.

SIA “Balt Energo Wood”, 40003986210

139AK97/JD000878 500,00 04.07.2018. 2013
Kopā: 500,00 EUR        

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.12.2018., Nr.17, 20 §.


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295. panta trešo punktu un 300. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 2011. gada 18. marta rīkojumu Nr. 3-2/45 apstiprinātās kārtības “Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites organizācija” 17. punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, Uzņēmumu datu bāzes Lursoft datiem,  novada dome nolemj: izslēgt no zembilances uzskaites bezcerīgos debitoru administratīvo pārkāpumu naudas sodu parādus, kurus uzlikusi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, 55 EUR (piecdesmit pieci euro) apmērā sarakstā minētajām personām.

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.12.2018., Nr.17, 20 §.


Izskatot Finanšu nodaļas ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2001.gada 30.maijā mirušajai M.M., personas kods ***,  pamatojoties uz zvērinātas notāres Vitas Krekles Muižnieces 11.05.2017. reģistra Nr.1532 aktu par mantojuma lietas izbeigšanu un atzīšanu par bezmantinieka mantu, likuma "Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • Dzēst M.M. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 27,95 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu  .

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.11.2018., Nr.16, 17 §.


Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”(prot.nr.21) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, sagatavoto sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām , kam parāds nav lielāks ka 15,00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 578,53, tajā skaitā, pamatparādu EUR 321,06, pamatparāda palielinājumu EUR 0,78, nokavējuma naudu EUR 256,69, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu (pielikums Nr.1).

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 31.10.2018., Nr.15, 14 §.


Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada pašvaldība dzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādu:

Firmas nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Likvidācijas datums
Publikācija
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par izslēgšanu no komercreģistra
Konta Nr.
Pamatparāds
EUR
Domes sēdes protokols
AMBERVUDS SIA
53603015471
08.06.2017.
KMR00105963346360
15200
1480,10
27.09.2017., Nr.14,19 §.
ANGLO BALTIC SIA
40003333561
10.05.2012.
KMR00057773461302
6275
0,50
27.09.2017., Nr.14,19 §.
BAKS SIA
43603008726
28.10.2013.
KMR00068832112245
15388
15389
15582
17,10
43,37
20,42
27.09.2017., Nr.14,19 §.
DURVJU UN LOGU SERVISA CENTRS SIA
50003585571
14.02.2013.
KMR00063209432398
2120
443,35
27.09.2017., Nr.14,19 §.
ELKo SIA
40003225008
14.05.2015.
KMR00084095357226
28330
346,25
27.09.2017., Nr.14,19 §.
G.I.K.S. SIA
53603025821
11.07.2011.
KMR0005183252509
23536
138,24
27.09.2017., Nr.14,19 §.
JELGAWOOD SIA
40003125350
01.08.2016.
KMR00098104831614
17804
17968
18259
17971
218,53
677,01
576,78
305,61
27.09.2017., Nr.14,19 §.
PASADARISIA
43603054320
07.08.2017.
KMR0010716341215
125622
125621
93,06
 7,79
27.09.2017., Nr.14,19 §.
TEMEI SIA
40003598733
01.07.2013.
KMR00066294062864
32058
341,55
27.09.2017., Nr.14,19 §.
URĶIS SIA
40102026814
20.10.2014.
KMR00078042960206
63961
417,10
27.09.2017., Nr.14,19 §.
ZEMGALES PIENS AS
50003017922
06.01.2017.
KMR00102556939441
28195
28632
168,81
953,71
27.09.2017., Nr.14,19 §.
NORDEX A SIA 43603020146 11.06.2018. KMR00115030244365

25902

14,36 26.09.2018., Nr.13, 16 §.