03.12.2022.

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school

Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school

  • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA201-060361
  • Ieviešanas laiks: 01.11.2019.-30.04.2021. (pagarināts līdz 30.11.2021.)
  • Projekta mērķis: veicināt labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides radīšanā, lai novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.
 
 
Mācīties darot

Mācīties darot

  • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA101-060140
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2019.–31.05.2021. (pagarināts līdz 31.12.2021.)
  • Projekta mērķis: pilnveidot pedagoģiskā personāla prasmes. Apmainīties ar iekrāto darba pieredzi un zināšanām ar pedagogiem citās Eiropas Savienības valstīs. Veicināt nākotnes skolēnu un pedagogu apmaiņu.
Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei (Educated Teachers for Our Future)

Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei (Educated Teachers for Our Future)

  • Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060112
  • Ieviešanas laiks: 01.08.2019.-30.09.2020 (pagarināts līdz 30.09.2021.)
  • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un klases audzinātāju profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesa vadību, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes
Ekspertu nodrošināšana būvniecības nozarē (eng: Securing of Experts in the Construction Industry)

Ekspertu nodrošināšana būvniecības nozarē (eng: Securing of Experts in the Construction Industry)

  • Projekts Nr. 2018-1-1DE02-KA202-005210
  • Ieviešanas laiks: 10/2018 – 12/2019
  • Projekta mērķi:
    • tīklošanās ar profesionālajām skolām, asociācijām, būvniecības kompānijām un kamerām;
    • svarīgu kvalifikācijas problēm-jautājumu apzināšana un risināšana digitalizācijas kontekstā;
    • mērķu definēšana follow-up projektam.
Tolerance and quality inclusive education in school

Tolerance and quality inclusive education in school

  • Projekts identificēts kā labās prakses piemērs.
  • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046963
  • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–30.09.2020.
  • Projekta mērķis: veicināt labās prakses izmantošanu rakstīt un lasītprasmes dažādībā; iekļaujošajā, emocionālajā un starpkultūru izglītībā.
Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business

Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business

  • Projekta numurs: 2018-1-PL01-KA229-050770_4
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2018.–31.08.2020. (pagarināts līdz 28.02.2021.)
  • Projekta mērķis: Attīstīt skolēniem uzņēmējspējas un sociālās kompetences, iegūt praktisku informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu iepazīstot lokāla un starptautiska mēroga pieredzi, uzlabot svešvalodas zināšanas, paaugstināt motivācijas līmeni mācīties. Pedagogiem veicināt jaunu uzņēmējspēju, svešvalodu apgūšanas un apmācības metožu izstrādi aprobāciju.
Mathbuster

Mathbuster

  • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA229-046967_1
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2018.–31.08.2020.
  • Projekta mērķis: ar inovācijām balstītām zināšanām izstrādāt pievilcīgāku matemātikas priekšmeta saturisko mācīšanos skolēniem un papildināt mācību programmu ar interaktīviem problēmu risināšanas uzdevumiem, līdzekļiem (e-grāmatas) un spēli izmantojot dažādas informācijas komunikācijas tehnoloģijas. Uzlabot motivāciju un mācību sasniegumu rezultātus skolēniem matemātikā, apzinot saistītās nozares profesijas dažādos uzņēmumos un iesaistot profesionāļus iegūt informāciju par profesijām.
Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai

Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai

  • Projekts Nr. 2018-LV01-KA101-046779
  • Ieviešanas laiks: 06.08.2018.-30.05.2020.
  • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administratīvā personāla, metodisko apvienību vadītāju un atbalsta personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu  un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.
Restarting adult learning skills throught new teaching methods (Adult ReStart)

Restarting adult learning skills throught new teaching methods (Adult ReStart)

  • Projekts identificēts kā labās prakses piemērs.
  • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046972
  • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–31.10.2019.
  • Projekta mērķis: izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes izmantojot informācijas tehnoloģijas.
"Eco Echo"

"Eco Echo"

  • Projekta nr.: 2017-2-LV02-KA105-001741
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2017 - 31.01.2018
  • Projekta mērķis: Veicināt jauniešu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, veidojot izpratni par vides un dabas aizsardzību un darba iespējām šajā jomā.
"Inception"

"Inception"

  • Projekta nr.: 2016-3-LV02-KA105-001440
  • Projekta ieviešanas laiks: 02.01.2017 - 01.10.2017
  • Projekta mērķis: kapacitātes celšana personām, kas strādā ar NEET jauniešiem (jaunieši, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās), sociālā riska jauniešiem, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projektā iesaistītā mērķauditorija ir jaunatnes darbinieki, tajā skaitā pedagogi, jaunatnes līderi, izglītotāji, psihologi, kas pārstāv formālo un neformālo izglītības sistēmu un kuru ikdiena darba mērķauditorija ir jaunieši.
Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

  • Projekts Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287
  • Ieviešanas laiks: 01.12.2017.-31.07.2019.
  • Projekta mērķis: Paaugstināt skolas iespējas, prestižu un starptautisko Eiropas dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports"  atbilstu darba tirgus prasībām Eiropā un citviet pasaulē; ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports" audzēkņu zināšanu un prasmju apguvi, lai uzlabotu nodarbinātību un viņu personīgo attīstību un pilnveidošanos; veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti/zināšanas profesionālās izglītības programmās "Restaurācija" un "Augkopība"; uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (angļu) un iepazīties ar dažādu valstu īpatnībām.
Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai

Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai

  • Projekts Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488
  • Ieviešanas laiks: 01.12.2016.-30.11.2017.
  • Projekta mērķis: izglītības iestāžu administratīvā personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu.
“FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports”

“FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports”

  • Projekts Nr. 2016-2859/001-001
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2018.
  • Projekta mērķis: ir veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību.
"Me&You - North&South" (Es&Tu – Ziemeļi&Dienvidi)

"Me&You - North&South" (Es&Tu – Ziemeļi&Dienvidi)

  • Projekts Nr. 2015-1-LV02-KA105-000638
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015.–01.04.2016.
  • Projekta mērķis: jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšana, sniedzot metodes darbam ar jauniešiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, “meiteņu un puišu grupas metode”, sociālo identitāti un iekļaušanu, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā kopienā (t.sk. Jelgavas novadā) darbā ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (tsk.pedogogiem).
Praktisko zināšanu pilnveidošana

Praktisko zināšanu pilnveidošana

  • Projekts Nr. 2016-LV01-KA102-022504
  • Ieviešanas laiks: 01.07.2016.-30.04.2018.
  • Projekta mērķis: ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbinātību. Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās "Enerģētika un elektrotehnika" un "Augkopība". Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu). Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.
Jauniešu acis (Young Eyes)

Jauniešu acis (Young Eyes)

  • Projekta numurs: 2014-1-NO02-KA200-000085
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. - 31.08.2016.
  • Projekta mērķis: ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem, kā arī paaugstināt lēmumu pieņēmēju un sabiedrības ieinteresēto pušu apziņu par jauniešu līdzdalību, kopienas attīstību, apkārtējās vides pievilcību
„Lets brake the ice with school”

„Lets brake the ice with school”

  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014.-31.08.2016.
  • Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu sasniegumus skolā, samazināt izglītojamo skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet skolu, atklāt talantus un spējas, līdz ar to palielinot mācību motivāciju.
Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem

Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem

  • Projekta Nr. 2015-1LV01-KA102-013236
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2015. - 31.05.2016.
  • Projekta mērķi:
    • Ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu " Restaurācija" un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbināmību;
    • Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās " Restaurācija" un "Autotransports";
    • Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu);
    • Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija" un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.
Pedagogu tālākizglītība skolas starptautiskās sadarbības kapacitātes palielināšanai

Pedagogu tālākizglītība skolas starptautiskās sadarbības kapacitātes palielināšanai

  • Projekta Nr. 2015-1LV01-KA101-013226
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2015. - 31.05.2016.
  • Projekta mērķis: Paplašināt angļu valodas zināšanas un prasmes, paaugstināt savu kvalifikāciju, lai veiksmīgi izmantotu dažādus uzdevumus un aktivitātes, kuri atbilst jaunāko skolēnu mācīšanai.