03.12.2022.

Pašvaldības finansēti projekti

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2021"

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2021"

  • Finansējums vienam projektam ir līdz 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums. 
  • Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.
Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2019

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2019

  • Finansējums vienam projektam ir līdz  750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums.
  • Konkursa mērķis sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā. Veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2018”

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2018”

Finansējums vienam projektam ir 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums.

Konkursa mērķis sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā. Veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Svētes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecība

Svētes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecība

  • Projekta nr: Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/26
  • Projekta ieviešanas laiks: 25.09.2013. – 29.08.2014.
  • Projekta mērķis: nepieciešamība pēc drošu un ērtu telpu nodrošinājuma, jo saistībā ar šīs ēkas slikto tehnisko stāvokli jau 2011. gadā - pēc SIA „Būvkonsultants” veiktā tehniskā apsekojuma tika sniegts slēdziens to nojaukt.
Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)

Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)

  • Projekta Nr: Identifikācijas Nr.JNP 2013/20, Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/10
  • Projekta ieviešanas laiks: 04.06.2013. – 10.06.2014.
  • Projekta mērķis: jaunas sporta halles nepieciešamība atbilstoši izglītības iestādes noslodzei, kā arī paredz atrisināt uz izaugsmi vērstus mērķus – piesaistīt konkrētās apkaimes iedzīvotājus sportiskām aktivitātēm vakara stundās un nodrošināt telpu piedāvājumu sacensību vai nometņu norišu gadījumos.
Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana – 1.kārta, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana – 1.kārta, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Projekta mērķis: uzlabot Elejas ciema teritorijas lietus ūdens novadīšanas vaļējo tīklu darbību, sekmēt individuālai apbūvei nepieciešamās nosusināšanas normas sasniegšanu. Mazināt īpašumu un apkārtējās vides applūšanas draudus ilgstošu nokrišņu un palu laikā    atjaunot ciema lietus ūdens noteces un meliorācijas vaļējos grāvjus.