09.12.2022.

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Green STEAM ecosystems (G-STEAM)

Green STEAM ecosystems (G-STEAM)

 • Projekta numurs: 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680
 • Ieviešanas laiks: 01/10/2022 – 30/09/2025
 • Projekta mērķis: Popularizēt STEAM pieejas izmantošanu mācību procesā, īpašu uzsvaru liekot uz “Zaļo STEAM” (uz nākotni orientēta STEAM izglītība, kas balstīta uz ilgtspējību un tīrām tehnoloģijām), kā arī izveidot vietējās STEAM ekosistēmas modeli, kurā ieinteresētās puses – skolas, pašvaldības, augstskolas, privātie uzņēmumi, arī nevalstiskā sektora dalībnieki, uz savstarpējas vienošanās pamata varēs brīvprātīgi iesaistīties, veidojot abpusēji izdevīgu, ilgtermiņa sadarbību.
Erasmus+KA1 – personu mobilitāte mācību nolūkos - programmas projekts “labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai iestādē”

Erasmus+KA1 – personu mobilitāte mācību nolūkos - programmas projekts “labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai iestādē”

 • Projekta ieviešanas laiks: 08.09.2022. – 07.06.2023
 • Projektu finansē: Eiropas Komisija.
 • Projekts Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069644
 • Projekta mērķis: Jelgavas novada Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbības pilnveide, atbilstoši iestādes attīstības plānam – Montesori metodes un brīvdabas pedagoģijas integrēšana mācību procesā, iekļaujošās izglītības stiprināšana.

   

Mobilais muzejs ("Mobile Museum abroad" (MoMa))

Mobilais muzejs ("Mobile Museum abroad" (MoMa))

 • Projekts Nr. 2019-1-DE03-KA229-059770_4
 • Ieviešanas laiks: 18.10.2019. – 23.08.2022.
 • Projekta mērķis: Erasmus+ projekts “Mobilais muzejs” sniedz iespēju skolēniem no sešām dažādām Eiropas Savienības valstīm sadarboties internacionālās grupās, lai radītu “muzeju koferī” jeb vairākkārt lietojamu, izglītojošu mācību materiālu kā ekspozīciju gan reālajā, gan virtuālajā vidē (izmantojot eTwinning platformu).

 

S.O.S. A Career for Success

S.O.S. A Career for Success

 • Projekts Nr. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033307
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2022. – 31.12.2023.
 • Projekta mērķis: uzlabot izglītības kvalitāti un nodrošināt nepārtrauktu profesionālās izglītības pedagogu un karjeras attīstības atbalsta speciālistu profesionālo izaugsmi un izstrādāt karjeras attīstības atbalsta programmas.

 

Mūsdienīgi pedagogi - profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi kopējā Eiropas telpā

Mūsdienīgi pedagogi - profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi kopējā Eiropas telpā

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2020. – 16.02.2023.
 • Projekta mērķis: Mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas un īstenošanas viens no būtiskiem stūrakmeņiem ir mūsdienīgi pedagogi - profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi, kuri kopā veido uz sadarbību vērstu komandu, kurā darbojas gan skolas administrācija kā pedagogi, ievērojot horizontālo sadarbības pieeju, gan paši pedagogi.
Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē

Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē

 • Projekta Nr.: 2021-1-LV01-KA122-VET-000017277
 • Ieviešanas laiks: 03.10.2021. – 03.04.2023.
 • Projekta mērķis: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas attīstības sekmēšana, tās profesionālo izglītības programmu pedagogu profesionālā pilnveide, apmainoties ar paraugpraksi un ieviešot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Audzēkņu, neseno absolventu stažēšanās starptautiskā vidē, lai attīstītu ar darbu saistītas prasmes, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū, kā arī transversālās prasmes.
Living and learning in natural and green environment

Living and learning in natural and green environment

 • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.-30.09.2023.
 • Projekta mērķis: veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Sešu valstu “Eko” skolu projektā dalībnieki iegūs zināšanas par konkrētās valsts “zaļo virzienu”, dabas īpatnībām un pārvaldību, kā arī tiks apgūta vietējo un ārzemju partneru pieredze un atbilstoši ieviesta apmācībās.
Ceļā uz pašvadītu mācīšanos (ENG: On The Way To Self Directed Learning)

Ceļā uz pašvadītu mācīšanos (ENG: On The Way To Self Directed Learning)

 • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.–30.04.2023.  
 • Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest inovatīvus mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztveres tipiem, uztveres īpatnībām un mācīšanās stiliem, kā arī veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu tālmācībā, tādējādi stiprinot skolotāju zināšanas un mazinot izglītojamo risku pamest mācības
Viedā skola restaurācijā un būvniecībā

Viedā skola restaurācijā un būvniecībā

 • Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA226-VET-094520
 • Ieviešanas laiks: 02.05.2021. – 31.03.2023.
 • Projekta mērķis: digitālās stratēģijas izveide profesionālām izglītības iestādēm un virtuālo apmācību uzsākšana restaurācijā un būvniecībā, lai paaugstinātu sadarbības partneru kapacitāti attālinātu un kombinētu apmācību īstenošanā.
Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā

Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185
 • Ieviešanas laiks: 14.09.2020.-13.12.2022.
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administrācijas, pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un Izglītības pārvaldes speciālistu profesionālā pilnveide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesu vadību, dažādojot paņēmienus un rīkus, atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, tādā veidā palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.
Nesteidzīga izglītība dabā (Eng: Slow down education in the nature)

Nesteidzīga izglītība dabā (Eng: Slow down education in the nature)

 • Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA229-077522_1
 • Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 01.11.2022.
 • Projekta mērķis: lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.
Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers)

Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers)

 • Projekta numurs: 2020-1-FR01-KA229-080074_2
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.–31.08.2022. (dēļ Covid-19 pagarināts līdz 28.02.2023.)
 • Projekta mērķis: likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību
Learn IT

Learn IT

 • Projekta numurs: 2020-1-NO01-KA229-076543_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.- 31.08.2022. (pagarināts līdz 31.08.2023.)
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts ar mērķi: ieviest programmēšanu un skaitļošanu tradicionālajos skolas priekšmetos - sociālajās zinātnēs, matemātikā, svešvalodās, fiziskajā audzināšanā un dabaszinātnēs.
Matemātika pamatskolas skolotājiem (Eng: MathemaTIKs for Primary School Teachers)

Matemātika pamatskolas skolotājiem (Eng: MathemaTIKs for Primary School Teachers)

 • Projekta numurs: 2019-1-PL01-KA201-065659
 • Ieviešanas laiks: 10.12.2019.–09.08.2022.
 • Projekta mērķis: attīstīt inovatīvus rīkus un metodes, lai atvieglotu un nodrošinātu motivējošu vidi matemātikas mācīšanā, ļaujot līdzsvarot algoritmisko un radošo spriešanas prasmju attīstīšanu ne tikai mūsu valstī, bet visas Eiropas kopienas līmenī.
What’s your c@de?

What’s your c@de?

 • Projekta numurs: 2019-1-SE01-KA229-060477_5
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021. (pagarināts līdz 31.08.2022.)
 • Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu prasmes tehnoloģiju izmantošanā, motivējot skolēnus meklēt, izzināt un kritiski izvērtēt dažādus informācijas avotus; uzlabot savas matemātikas zināšanas un algoritmisko domāšanu, praktizējot un uzlabojot  svešvalodu zināšanas, novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.
Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)

Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)

 • Projekta numurs: 2019-1-UK01-KA229-061373_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021. (dēļ Covid-19 pagarināts līdz 30.11.2022.)
 • Projekta mērķis: stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām; apmainīties ar pieredzi un labu praksi, izmantojot mācības un seminārus; sagatavot speciālistus, lai tie labāk spētu identificēt izglītojamos ar runātprasmes problēmām, risinātu viņu individuālās vajadzībās; sekmēt skolas spēju uzlabot izglītojamo runātprasmes.