03.12.2022.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Ānes parka labiekārtošana, I kārta

Ānes parka labiekārtošana, I kārta

Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000005
Projekta ieviešanas laiks: 12.05.2022.– 31.07.2023.
Projekta mērķis: labiekārtot Cenu pagasta Ānes ciema parku, bērnu rotaļu zonā izveidojot gājēju celiņus, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu rekreācijas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, sekmējot drošu un ērtu pārvietošanos parka apmeklētājiem, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un attīstot vietas potenciālu.

 

Āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada ciemos

Āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada ciemos

Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000015
Projekta ieviešanas laiks: 25.08.2022.– 14.08.2023.
Projekta mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību. 

 

Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000006
Projekta ieviešanas laiks: 23.05.2022.– 25.09.2022.
Projekta mērķis: nodrošināt un pilnveidot Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu īstenošanu iegādājoties trīs saliekamās teltis. 

Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšana

Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšana

 • Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000003
 • Projekta ieviešanas laiks: 16.05.2022.– 16.05.2023.
 • Projekta mērķis: izgatavot un uzstādīt jauna dizaina informatīvos stendus Jelgavas novada trīs muižu un parku teritorijās-Vilces, Vircavas un Teteles muižas parkā, veicinot dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu un plašu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam.
Digitālās sienas (spēles) iegāde un uzstādīšana interaktīvu aktivitāšu nodrošināšanai

Digitālās sienas (spēles) iegāde un uzstādīšana interaktīvu aktivitāšu nodrošināšanai

 • Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000002
 • Projekta ieviešanas laiks: 24.05.2022.– 24.05.2023.
 • Projekta mērķis: attīstīt Jelgavas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādību izglītības iestādē, iegādājoties un uzstādot digitālo spēļu sienu Šķibes pamatskolā, tādejādi mērķtiecīgi veidojot attīstošu izglītības iestādes vidi, un sekmējot audzēkņu socializēšanos un Digitālo prasmju un iemaņu attīstību.
Airēšanas slaloma laivu iegāde ūdens sporta aktivitāšu veicināšanai

Airēšanas slaloma laivu iegāde ūdens sporta aktivitāšu veicināšanai

 • Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 17.06.2022.– 17.06.2023.
 • Projekta mērķis: veicināt veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, nodrošinot bērniem un jauniešiem Jelgavas novadā airēšanas slaloma sporta veida pieejamību un attīstību, tā sekmējot to vispusīgo fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.
Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana (T201-T206)

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana (T201-T206)

 • Projekta Nr. 20-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.03.2020.– 25.03.2022.
 • Projekta mērķis: Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.