03.02.2023.

Aktualitātes

Iedzīvotāju padomes un kopienas virzītas attīstības prioritātes pagastā

23.01.2023. 14:30

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” un pagastu pārvaldes aicina iedzīvotājus piedalīties sanāksmēs, kurās aicināsim diskutēt par diviem aktuāliem jautājumiem:
1. iedzīvotāju padomes, to darbības principi un kompetences;

2. Kopienu virzītas attīstības prioritātes pagastā. Izvērtējot iepriekš paveikto, iedzīvotājiem būs iespēja kopīgi noteikt  un izvirzīt prioritāros projektus un pasākumus, kuri varētu tikt iekļauti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā, investīciju plānā, līdzdalības budžeta veidošanā un citos dokumentos.

Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos!

04.01.2023. 09:28

Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus tikties ar pašvaldības vadību un struktūrvienību vadītājiem, lai pārrunātu aktuālus jautājumus, veidotu sadarbību un veicinātu iedzīvotāju interešu pārstāvniecību domē. 

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

02.01.2023. 11:26

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma Kūdras ieguves lauku paplašināšana „Kaigu purva” kūdras atradnē Jelgavas novada, Kalnciema pagastā iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Tiekamies Jelgavas novada iedzīvotāju forumā 22.oktobrī!

10.10.2022. 09:21

Turpinot kopdares aktivitātes Jelgavas novadā, biedrība Lauku partnerība “Lielupe” aicina piedalīties iedzīvotāju forumā “Būt vai nebūt iedzīvotāju padomēm Jelgavas novadā”, kas notiks 22.oktobrī no plkst.10.00 Valgundes pagastā, Saules ielā 2, Valgundes pagasta Informācijas, kultūras un sporta centrs “Avoti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi Ķemeru Nacionālajam parkam

17.08.2022. 14:52

2022. gada 6. septembrī plkst. 17.00 Lapmežciema tautas namā (Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118) un 2022. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Kauguru kultūras namā (Raiņa iela 110, Jūrmala, Kauguri, LV -2016) notiks īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, Natura 2000, Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana. 

Aizvadīta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ieceri paplašināt “Laflora” kūdras ieguves laukus Kaigu purvā

29.07.2022. 12:34

2022. gada 28. jūlijā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” ieceri paplašināt kūdras ieguves laukus Kaigu purvā Kalnciema pagastā. Neskatoties uz to, ka sanāksme norisinājās attālināti saskaņā ar patreiz spēkā esošo Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, ikvienam bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par ieceri un tās īstenošanas ietekmi. Sanāksmē no vietējiem iedzīvotājiem netika saņemti iebildumi ieceres īstenošanai.

Pirmo reizi Jelgavas novadā notiks demokrātijas festivāls “Kopienas sarunas”

21.07.2022. 08:44

Kas nepieciešams, lai cilvēks dzīvotu labāk? Kā veidot labu sarunu? Cik daudz var izmainīt un sasniegt, darot kopā? Kas veido labu pārvaldību Jelgavas novadā un kāda loma ir vietējās kopienas līdzdalībai? Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” šī gada pavasarī katrā Jelgavas novada pagastā īstenoja iedzīvotāju apkaimes darbnīcas “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kur pulcējās iedzīvotāji, kas ir atvērti un gatavi veltīt laiku un resursus, lai uzlabotu dzīvi savā pagastā. Tas ir kopienas spēka kodols. Apkopojot vietējo kopienu noskaņojumu un izaicinājumus šodien, tika izvēlētas tēmas nākamajam pasākumam - demokrātijas festivālam.

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

11.07.2022. 15:26

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu, kas  nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, Jelgavas novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem no saistošos noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Līdz 9.augustam iesaisties sabiedriskajā apspriešanā par kūdras ieguves lauku paplašināšanu!

07.07.2022. 18:43

Iedzīvotāju līdzdalības spēles “Aktīvas kopienas apkaimēs” apkopojums un galvenās atziņas

09.06.2022. 12:43

Šis ir viens no dalībnieku pašu radītajiem saukļiem iedzīvotāju līdzdalības spēlē “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas īsi un kodolīgi raksturo kopienas nozīmi un šī brīža, jeb tagadnes nozīmi, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas jebkurā lietā un vietā.

Nosaka parakstu vākšanas vietas

24.02.2022. 10:42

Lai tiktu nodrošināta parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, 23.februāra domes sēdē deputāti noteica trīs parakstu vākšanas vietas Jelgavas novadā. Parakstu vākšana notiks no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

24.02.2022. 10:30

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu, sagatavots informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma veikšanu SIA “I.T. Soil”, reģ. Nr. 40003600332, paredzētajai darbībai – atkritumu uzglabāšanas laukuma ierīkošanai, nekustamajā īpašumā “Akači”, kad. Apz. 54780090231. Minētais laukums atrodas atkritumu apstrādes un pārstrādes kompleksa teritorijā, kura adrese ir “Akači”, “Atvari”, “Medņi” Salgales pagastā, Jelgavas novadā.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

24.01.2022. 11:47

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti kulta ēkas būvniecības iecerei Salgales pagastā

21.01.2022. 15:32

Noslēdzoties sabiedriskās apspriešanas periodam attiecībā par būvniecības ieceri Jelgavas novada Salgales pagastā būvēt krematoriju, Jelgavas novada Būvvalde apkopojusi  rezultātus. Procentuāli iedzīvotāju noskaņojums vērtējams negatīvi, jo no 211 iesūtītajām aptaujas anketām 57% jeb 120 aptaujas dalībnieki iestājas pret krematorijas celtniecību.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

19.01.2022. 15:40

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Piedalies Jelgavas novada simbolikas izstrādē!

14.12.2021. 10:10

Jelgavas novada pašvaldība aicina ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma iesaistīties ideju bankā – līdz 15. janvārim paust savas domas, kādus simbolus, vērtības, elementus būtu nepieciešams iekļaut, atspoguļot jaunajā Jelgavas novada simbolikā – Jelgavas novada ģerbonī.

Aptauja par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

03.12.2021. 09:20

Projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība veic anketēšanu, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Latvijas valstspilsētās un novados 2021. gadā. 

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

12.08.2021. 07:58

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, tāpēc iedzīvotāji aicināti līdzdarboties savu teritoriju attīstības plānošanā, piedaloties aptaujā.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

06.08.2021. 14:00

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

02.07.2021. 13:20

Ar Ozolnieku novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu Nr.2 (prot.Nr.16) atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54440020192, “Upes Stēgas”, Cenās, Cenu pagastā, un apstiprināts darba uzdevums Nr.D-2021-3.