18.08.2022.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Drukāt
04.06.2019

Informatīvais paziņojums atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums
2019. gada 14. maijs.
Paredzētās darbības nosaukums
Izlietotās augu eļļas izmantošana biodīzeļdegvielas ražošanā
Iesniedzējs
SIA „GVF BIO”, reģ. Nr. 41203064128
Paredzētās darbības norises vietas adrese
“Lielniedras”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads LV‑3031
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Neatrodas
 
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā
Neatrodas
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību
Biodīzeļdegvielas ražošanai plānots izmantot izlietoto augu eļļu, aizstājot attiecīgu daudzumu rapšu eļļas un saglabājot kopējo iepirkto eļļas apjomu 36600 t/gadā. Tehnoloģiskais process vai radušos blakusproduktu daudzums paliek nemainīgs. Jaunu iekārtu uzstādīšana nav paredzēta.

       Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgava, LV-3007, elektroniski jelgava@jelgava.vvd.gov.lv