04.07.2022.

Aktualitātes

Iedzīvotāju līdzdalības spēles “Aktīvas kopienas apkaimēs” apkopojums un galvenās atziņas

09.06.2022. 12:43

Šis ir viens no dalībnieku pašu radītajiem saukļiem iedzīvotāju līdzdalības spēlē “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas īsi un kodolīgi raksturo kopienas nozīmi un šī brīža, jeb tagadnes nozīmi, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas jebkurā lietā un vietā.

Nosaka parakstu vākšanas vietas

24.02.2022. 10:42

Lai tiktu nodrošināta parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, 23.februāra domes sēdē deputāti noteica trīs parakstu vākšanas vietas Jelgavas novadā. Parakstu vākšana notiks no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

24.02.2022. 10:30

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu, sagatavots informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma veikšanu SIA “I.T. Soil”, reģ. Nr. 40003600332, paredzētajai darbībai – atkritumu uzglabāšanas laukuma ierīkošanai, nekustamajā īpašumā “Akači”, kad. Apz. 54780090231. Minētais laukums atrodas atkritumu apstrādes un pārstrādes kompleksa teritorijā, kura adrese ir “Akači”, “Atvari”, “Medņi” Salgales pagastā, Jelgavas novadā.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

24.01.2022. 11:47

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti kulta ēkas būvniecības iecerei Salgales pagastā

21.01.2022. 15:32

Noslēdzoties sabiedriskās apspriešanas periodam attiecībā par būvniecības ieceri Jelgavas novada Salgales pagastā būvēt krematoriju, Jelgavas novada Būvvalde apkopojusi  rezultātus. Procentuāli iedzīvotāju noskaņojums vērtējams negatīvi, jo no 211 iesūtītajām aptaujas anketām 57% jeb 120 aptaujas dalībnieki iestājas pret krematorijas celtniecību.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

19.01.2022. 15:40

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Piedalies Jelgavas novada simbolikas izstrādē!

14.12.2021. 10:10

Jelgavas novada pašvaldība aicina ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma iesaistīties ideju bankā – līdz 15. janvārim paust savas domas, kādus simbolus, vērtības, elementus būtu nepieciešams iekļaut, atspoguļot jaunajā Jelgavas novada simbolikā – Jelgavas novada ģerbonī.

Aptauja par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

03.12.2021. 09:20

Projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība veic anketēšanu, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Latvijas valstspilsētās un novados 2021. gadā. 

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

12.08.2021. 07:58

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, tāpēc iedzīvotāji aicināti līdzdarboties savu teritoriju attīstības plānošanā, piedaloties aptaujā.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

06.08.2021. 14:00

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

02.07.2021. 13:20

Ar Ozolnieku novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu Nr.2 (prot.Nr.16) atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54440020192, “Upes Stēgas”, Cenās, Cenu pagastā, un apstiprināts darba uzdevums Nr.D-2021-3.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Vide, klimats, enerģētika" videoieraksts

07.05.2021. 10:55

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Atvērta un vieda pašvaldība" videoieraksts

07.05.2021. 09:06

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

30.04.2021. 08:22

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novads un Jelgavas pilsēta

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Kvalitatīva dzīves vide" videoieraksts

28.04.2021. 09:14

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Sociālais atbalsts, veselība un labklājība" videoieraksts

23.04.2021. 11:16

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Izglītība un sports" videoieraksts

21.04.2021. 13:04

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Aicina paust viedokli par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem atkritumu poligonā “Brakšķi”

20.04.2021. 12:29

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. SPRK ir uzsākusi tarifu projekta vērtēšanu.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Tūrisms un uzņēmējdarbība" videoieraksts

16.04.2021. 10:12

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Kultūra" videoieraksts

14.04.2021. 09:17

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.