07.12.2022.

Publiskās apspriešanas

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

30.11.2022. 09:26

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

10.10.2022. 09:46

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

01.08.2022. 10:49

Līdz 9.augustam iesaisties sabiedriskajā apspriešanā par kūdras ieguves lauku paplašināšanu!

07.07.2022. 18:43

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

27.06.2022. 08:37

Sabiedriskā apspriešana Jelgavas novada teritorijas plānojuma 5.redakcijai

09.05.2022. 15:35

Jelgavas novada pašvaldība 2022.gada 6.jūnijā plkst. 17:00 organizēs teritorijas plānojuma pilnveidotās 5.0. redakcijas publisko apspriešanu. Sanāksme notiks klātienē pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, un sanāksmes norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības Facebook kontā “Jelgavas novads”.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

06.05.2022. 17:47

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti kulta ēkas būvniecības iecerei Salgales pagastā

21.01.2022. 15:32

Noslēdzoties sabiedriskās apspriešanas periodam attiecībā par būvniecības ieceri Jelgavas novada Salgales pagastā būvēt krematoriju, Jelgavas novada Būvvalde apkopojusi  rezultātus. Procentuāli iedzīvotāju noskaņojums vērtējams negatīvi, jo no 211 iesūtītajām aptaujas anketām 57% jeb 120 aptaujas dalībnieki iestājas pret krematorijas celtniecību.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

19.01.2022. 15:40

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Lokālplānojuma īpašuma “Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai 1.0 redakcijas publisko apspriešanu

12.01.2022. 12:50

Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 16. §) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Aicinām piedalīties tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksmē par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstību

01.12.2021. 13:53

No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim norisinās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.–2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Sabiedriskā apspriešana kulta ēkas būvniecības iecerei Salgales pagastā

22.11.2021. 13:56

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka no 22. novembra līdz 21. decembrim tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana būvniecības iecerei attiecībā uz krematorijas būvniecību Jelgavas novada Salgales pagastā. Būvniecības iecere paredz īstenot SIA “Silabites” pasūtījumu, balstoties uz “Silababītes” darba uzdevumu un SIA “JK Building” projektu, kulta ēkas  būvniecību paredzot 4,3 ha zemes vienībā Salgalē (ar kadastra nr. 54780030115), valsts autoceļa P93 Jelgava- Iecava posma daļā.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam un attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

09.11.2021. 10:36

No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakciju publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana plānota neklātienes formā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Informatīvais paziņojums par nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

11.10.2021. 11:43

Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam (3. redakcija) un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

04.10.2021. 16:52

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, 1.redakcijai

28.09.2021. 13:04

Jelgavas novada dome 2021.gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (protokols Nr. 20) “Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk lokālplānojuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, 1.0 redakcijas publisko apspriešanu

01.09.2021. 14:21

Jelgavas novada dome 2021.gada 25.augustā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16, 19. §) “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošai zemes vienības daļai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publisko apspriešanu

14.07.2021. 10:51

Jelgavas novada dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 22. §) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijai

20.04.2021. 08:53

Jelgavas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Elejas parks”

08.02.2021. 08:31

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administravajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai “Elejas parks” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.