08.08.2022.

Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa piešķiršanu Elejas muižas parkam

Drukāt
30.10.2020

Dabas aizsardzības pārvalde informējusi Jelgavas novada pašvaldību, ka tiek gatavoti priekšlikumi izmaiņām valsts nozīmes dabas pieminekļu-dendroloģisko stādījumu robežām, un rosina Elejas muižas parkam piešķirt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas-dabas pieminekļa (dendroloģiskā stādījuma) statusu, lai saglabātu un nodrošinātu aizsardzību tur atrodamām dendroloģiskām un citām dabas vērtībām. 

Elejas muižas parks no bioloģiskās daudzveidības viedokļa tiek minēts kā saudzējama vides pērle Latvijas un Eiropas mērogā. Izvērtējot pārvaldes sniegto informāciju un ievērojot labas pārvaldības principu, Jelgavas novada pašvaldība nolēmusi rīkot sabiedrisko apspriešanu, lai informētu iedzīvotājus un noskaidrotu viņu viedokli.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli attiecībā uz iespējamo Elejas muižas parka statusa maiņu, Jelgavas novada pašvaldība ikvienu aicina iesaistīties attālināti organizētā sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks no 20. oktobra līdz 6. novembrim. Pašvaldība aicina iepazīties ar sniegtajiem skaidrojumiem un paust savu viedokli pa e-pastu dome@jelgavasnovads.lv.

Tāpat pašvaldība lūgusi Dabas aizsardzības pārvaldi sniegt detalizētu informāciju par pašvaldības un iedzīvotāju ieguvumiem un zaudējumiem līdz ar iespējamo Elejas muižas parka statusa maiņu. Elejas muižas parkā jau šobrīd sastopami vairāki valsts nozīmes un potenciālie dižkoki, aizsargājamo sugu atradnes un ES nozīmes biotops. Atsaucoties uz šobrīd spēkā esošo likumdošanu, dabas pieminekļa teritorijā aizliegts veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība, iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām, un mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot specifiskus izņēmumus. Tajā pašā laikā Dabas aizsardzības pārvalde norādījusi, ka līdz ar valsts nozīmes aizsargājamo dendroloģisko stādījumu statusu netiek aizliegta esošā un plānotā teritorijas izmantošana – statusa maiņa neaizliedz līdzšinējo zemju izmantošanu, autoceļu uzturēšanu vai ēku un būvju apsaimniekošanu.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grafiskajā daļā «Elejas pagasta plānotā (atļautā) izmantošana» Elejas muižas lielākā daļa noteikta kā zaļā teritorija ar mērķi saglabāt teritorijas ainavu un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu, veicināt tūrisma attīstību, nodrošinot kvalitatīvu dabas vidi, teritorijas labiekārtošanu pie ūdeņiem un apmeklētākajās vietās. Ne teritorijas plānojumā noteiktās zaļās teritorijas dabas teritorijas, ne tās rekreācijas teritorijas atļautā izmantošana nav pretrunā ar aizsargājamo dendroloģisko stādījumu atļauto izmantošanu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 nosaka arī darbības, ko aizliegts veikt dabas pieminekļa teritorijā bez pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas, un tās ir visas darbības, kas skar pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu un publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus). Pārvaldes ieskatā, iekļaujot Elejas muižas parku aizsargājamo dendroloģisko stādījumu sarakstā, nav paredzams, ka radīsies apgrūtinājumi izvietot informatīvus stendus vai norādes, kā arī pilnveidot apmeklētāju infrastruktūru, jo dendroloģiskā stādījuma izveides mērķis ir nodrošināt teritorijā esošo dendroloģisko, kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanu, vienlaikus nodrošinot sabiedrības teritorijas pieejamību sabiedrībai izglītības un atpūtas vajadzībām.