05.07.2022.

Saistošo noteikumu projekti

Drukāt
 1. Sabiedriskās kārtības noteikumi / Paskaidrojuma raksts

 2. Jelgavas novada teritorijas uzturēšana un kopšana / Paskaidrojuma raksts

 3. Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 4. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu / Paskaidrojuma raksts

 5. Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 6. Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai / Paskaidrojuma raksts

 7. Par ēku, dzīvokļu numuru un ēku nosaukumu (adrešu) norāžu, ēku nosaukumu (adrešu), ielu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošanu Jelgavas novada pašvaldībā / Paskaidrojuma raksts

 8. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 9. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā / Paskaidrojuma raksts

 10. Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 11. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību / Paskaidrojuma raksts

 12. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību / Paskaidrojuma raksts