Pērn novadā aizsākās Latvijā līdz šim nebijis pakalpojums

10.07.2020

Jelgavas novads nu jau aizvadītajā mācību gadā ieviesa un īstenoja Latvijā  nebijušu pakalpojumu, sniedzot iespēju bērniem ar uzvedības un saskarsmes grūtībām darboties zemnieku saimniecībās un mierīgā, līdzsvarotā vidē dažādas praktiskas un noderīgas lietas iemantot kā prasmes un dzīves mācības. Šāda taktika ceļ bērna pašapziņu, uzlabo un attīsta prasmes, līdz ar to paaugstināta tiek arī spēja integrēties vispārizglītojošā mācību programmā. Un, lai arī valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ neizdevās šo pakalpojumu pilnībā īstenot līdz galam, jau gaidāmajā mācību gadā pašvaldība pakalpojumu plāno turpināt.

Jelgavas novada pašvaldība šo ideju pārņēma no norvēģu sadarbības partneriem pieredzes apmaiņas braucienā par atbalsta sniegšanu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem. Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji iepazina skolu Kjokoya salā, kur bērniem ar izteiktām uzvedības grūtībām kā kvalitatīvs risinājums tiek īstenots “pārtraukums no izglītības sistēmas”. Šī skola paredz citā - speciāli tam veidotā izglītības iestādē ar nelielu bērnu skaitu 3 - 6 mēnešu laikā apgūt un koriģēt sociālās un sadarbības prasmes ar mērķi pakāpeniski atgriezties mācību sistēmā. Šādā skolā bērni mācās 2 – 3 dienas nedēļā, bet paralēli vispārizglītojošiem priekšmetiem viņiem nodrošinātas praktiskās nodarbības - gan ēdienu gatavošana, gan darbi dabā. Turpat skolas teritorijā tiek turēti mājdzīvnieki – kazas, mājputni un ir iespējama darbošanās  kokapstrādes darbnīcā. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā” ietvaros.

Vadoties pēc redzētā un piedzīvotā, Jelgavas novada pašvaldība šādas pieredzes pārņemšanu saskatīja gan kā izaicinājumu, gan lielisku iespēju. Latvijā līdzīga pakalpojuma ieviešana ir unikāls risinājums. Lai arī pašvaldības īstenotais projekts nedaudz atšķiras no īstenotā Norvēģijā, pakalpojumā pašlaik nav iekļautas mācību stundas, tomēr pašvaldība apsver pakalpojumu attīstīt un ieviest mācību priekšmetu stundas papildus jau esošajām aktivitātēm.

Izveidotais pakalpojums novadā tika nodrošināts 2019./2020.mācību gada laikā no novembra līdz martam ar ne vairāk kā 3 - 4 bērniem vienlaicīgi vienā saimniecībā. Nodarbības bērniem notika divas reizes nedēļā - lauku vidē svaigā gaisā. Šī pakalpojuma mērķa grupa bija 1. - 6.klašu vispārizglītojošo skolu skolēni ar saskarsmes un uzvedības grūtībām, pakalpojumu nodrošinot Šķibes un Vilces pamatskolu, Kalnciema un Kalnciema pagasta vidusskolu skolēniem. Protams, pirms pakalpojuma uzsākšanas Pedagoģiski medicīniskajā komisijā tika izvērtēts, vai konkrētajiem bērniem šāda pieeja būtu piemērot. Saimniecībās bērni ieradās divas dienas nedēļā, katru reizi pavadot tur aptuveni 4 stundas. Katra nodarbība tika sadalīta atbilstoši bērna vajadzībām, iesaistot viņu praktiskos darbos, kas saistīti ar lauku saimniecību – dārzu, dzīvniekiem, malkas un ēdiena gatavošanu. Neatsverams ieguvums bērniem bija kopīga pusdienošana, kurās tika veltīts laiks pārrunām, radošām nodarbēm, mājturības prasmju apguvei, kultūras un vērtību apguvei, kas vairumam ikdienā ir pietrūcis. Viena no aktivitātēm, kas bērniem sagādāja grūtības, bija jāšana un spēja relaksēties zirga mugurā. Vismaz reizi mēnesī vienā no saimniecībām nodarbības tika plānotas arī kādā no tuvumā esošajām saimniecībām ar mērķi palīdzēt bērniem apgūt sociālās iemaņas un sadarbības prasmes, praktiski palīdzot veikt saimnieciskos darbus, kā arī vērot dažādu ģimeņu attiecību un saimnieciskos modeļus.

Bieži vien skolās šie bērni īsti nespēj iekļauties pārējo vidū, jo, iztrūkstot kādām prasmēm vai parādoties grūtībām uzvedībā, viņi nereti tiek izstumti. Tas pakāpeniski ietekmē mācību sasniegumus, jo zūd motivācija un interese par mācībām. Arī bērna disciplinēšana izglītības iestādēs skolotājiem mūsdienās ir liels izaicinājums. Taču ir svarīgi, lai bērns vairāk spēj apgūt un iekļauties vidē. Nozīmīgs ir rezultāts, kurā redzama visu pušu iesaistīšanās, padomu sniegšana un vienam otra atbalstīšana. Bērniem ir svarīgi piedzīvot dažādas lietas, iepazīt lauku vidi, kas ļauj vieglāk izpildīt uzdevumus mierīgā atmosfērā, izjūtot, cik labi tas viņam izdodas, pārvarēt savas iekšējās bailes, sev vairāk uzticoties, kas savukārt atkal pozitīvi ietekmē mācības un iekļaušanos skolas dzīvē.

“Viens no pakalpojuma veiksmīgākajiem stāstiem bija, kad tika izveidota sadarbība starp  pakalpojuma sniedzēju, vecāku un skolotāju. Organizētajās tikšanās reizēs katru mēnesi katra puse atklāja grūtības, definēja tuvākos mērķus, atbilstoši sadalīja uzdevumus, lai pēc iespējas vairāk “atvērtu” bērnu, ļautu viņam apgūt to, kas ikdienā sagādā grūtības.  Ir gandarījums, ka pa šo īso laika sprīdi rezultāts ir redzams un jūtams. Lai arī nevaram vēl nodrošināt visā novada teritorijā dzīvojošus jauniešus izvadāt uz divām saimniecībām, kas atrodas Valgundē un Zaļeniekos, tomēr tiek meklēts risinājums attiecībā uz papildus transporta iespējām pārvadājumiem. Kopumā šajā pakalpojumā tika iesaistīti deviņi bērni”, pauž Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Ilze Brakmane.

“Viennozīmīgi varu teikt, ka pakalpojums ir izdevies lieliski, vienīgais - pietrūka pašas beigas, ko nācās pārtraukt dēļ izsludinātā ārkārtējā stāvokļa Latvijā. Neraugoties uz to, katru mēnesi strādājot pie bērna uzvedības problēmām, varēja just, ka ir panākumi. Šajā pakalpojumā, saskarsmē ar dzīvniekiem, bērns iemācījās nodot un parādīt savas emocijas, kļūstot atvērtākam un drošākam. Šajā laikā dēls Kristians, kurš beidza trešo klasi, vienā no saimniecībām sev ieguva uzticamu draugu – zirgu, šajā periodā bija vērojama viņu abpusēja uzticēšanās vienam otram, radot dēlā vēlmi ilgoties un atgriezties pie dzīvnieka, apkopt viņu, doties izjādēs. Redzot dēla izaugsmi uzvedībā, pateicoties šim pakalpojumam un tajā piedāvātajām iespējām, arī mani kā mammu manis pašas bērns ir iedrošinājis uz lietām, kas līdz šim man nav bijušas iedomājams. Arī šobrīd plānojam braucienu uz saimniecību, jo dēls ir izrādījis lielu interesi apciemot savu iegūto draugu un pavadīt ar viņu laiku. Galvenais, ka visa šī pakalpojuma laikā bija lieliska komunikācija no visām iesaistītajām pusēm. Vēlētos arī vēl ar bērniņu iesaistīties šādā pakalpojumā, jo tas ievērojami palīdzējis bērnam, svarīgi, lai šādi pakalpojumi tiktu piedāvāti visiem, kam tas ir vajadzīgs, arī vecākiem būt drošiem  un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem”, komentē Kristiana mamma Asja. 

Pakalpojumu realizēšanā iesaistījās divas novada saimniecības - b/ba “Dimzēni”, Zaļenieku pagastā un b/ba “Tīreļu staļļi” Valgundes pagastā, izveidojot programmas “Dzīvesskola laukos”.

“2017.gadā biedrība “Dimzēni” piedalījās ES lauksaimniecības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sadarbības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas“”, iesniedzot projektu “Zemnieku sētas “Dimzēni” kūts-staļļa infrastruktūras pieejamības uzlabošana un izmantošanas  iespēju paplašināšana pieredzes un vērtību izglītība”. Projekts tika atbalstīts un saņēma publisko finansējumu dzīvnieku aploka, iebraucamā ceļa un stāvvietas izveidei, kā arī labierīcību iekārtošanai. Projektu ar līdzfinansējumu atbalstīja arī Jelgavas novada pašvaldība”, piebilst I.Brakmane.

Pērn novadā aizsākās Latvijā līdz šim nebijis pakalpojums