09.12.2022.

Februāris

Drukāt

 

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.02.2022. 10.00-13.00 Ķīmijas valsts 63.olimpiādes 2.posms tieššaistē izglītības iestādēs I.Freimane

01.02.2022. 

13.00-15.00 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs 

JND lielā zāle 

 

L.Geidāne 

V.Saviča 

 

02.02.2022. 16.00 Sākumskolas mācību jomas sanāksme skolu  MK vadītājiem DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē S.Rozenberga, V.Eiklone
02.02.2022. 15.00-17.00 Darba seminārs atbalsta speciālistiem "Izglītojamo labizjūtas veicināšana. Vardarbības risku apzināšana un mazināšana izglītības iestādē." Ms Teams I.Brakmane

08.02.2022 

10.00-13.00 

Ģeogrāfijas valsts 39. olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. 

tiešsaistē izglītības iestādēs

I.Freimane 

09.02.2022. 10.00-13.00 Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms 8.-9.kl. tiešsaistē izglītības iestādēs I.Freimane

11.02.2022 

9.00-14.00 

Matemātikas  olimpiādes 2.posms 5.-8.kl. 

          Pārcelta uz 01.04.2022

Staļģenes vidusskola 

I.Freimane 

L.Ragele 

21.02.2022. 10.00-13.00 Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms 11.-12.kl. tiešsaistē izglītības iestādēs I.Freimane

22.02-25.02 

 

Jelgavas novada skatuves runas konkurss NOLIKUMS

Video formātā  

I.Freimane 

23.02.2022. 16.00 - 18.00 Seminārs "Uzdevumu veidošana zināšanu un prasmju vērtēšanai sākumskolā" (Mg. paed. Gunta Sakaviča - Rīgas 84.vidusskolas skolotāja) DARBA KĀRTĪBA   S.Rozenberga, V.Eiklone

24.02.2022. 

15.00-18.00 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Stadiona iela 10, Ozolnieki 

 

I.Brakmane 

 

28.02.2022. 

15.00-18.00 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

JND, 5.stāva sēžu zāle 

I.Brakmane