09.12.2022.

Jūnijs

Drukāt
Datums
Norises laiks
Pasākums
Vieta
Atbildīgie
03.06.2022. 
9.00 -12.00 
Skolu direktoru seminārs 
JND 5.stāva zāle 
G.Avotiņa 
06.06.22. 
13.00-15.00 
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs 
JND lielā zāle 
R.Greiškalne 
L.Geidāne 
V.Saviča 
09.06.2022. 
10.00 - 15.00 
Matemātikas un sākumskolas  mācību jomu pedagogu seminārs: Erasmus programmas projekta Nr.: 2019-1-PL01-KA201-065659 MathemaTIKs for Primary School Teachers  rezultātu prezentācija 
Abgunstes muiža
L.Ragele 
S.Rozenberga
09.06.2022. 
15.00-18.00
Pedagoģiski medicīniskā komisija 
Stadiona iela 10, Ozolnieki 
I.Brakmane 
13.06.2022. 
15.00-18.00 
Pedagoģiski medicīniskā komisija 
Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zāle 
I.Brakmane 
16.06.2022. 
9.30 - 13.30 
Direktoru vietnieku un mācību jomu koordinatoru/metodisko apvienību vadītāju seminārs
Jelgava novada domes lielā zāle 
V.Eiklone