09.12.2022.

Marts

Drukāt

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

01.03.22. 

13.00-15.00 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs 

JND lielā zāle 

L.Geidāne 

V.Saviča 

03.03.2022. 16.00 Jelgavas novada pedagogu mācību jomas "Kultūras izpratne un pašizpausme mākslās" informatīva sanāksme DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē R.Bergmane, A.Kurga

03.03.2022. 

Tiks precizēts 

Dizaina un tehnoloģiju jomas datorikas skolotāju seminārs. Temata plānošana “Kā darbojas ar datnēm un datiem tekstuālā programmēšanas valodā?” 

Elejas vai Ozolnieku vidusskola 

D.Supe 

I.Aleksīna 

D. Šantars 

04.03.2022. 14.00 Mācību jomas Veselība un fiziskās aktivitātes pedagogu seminārs DARBA KĀRTĪBA Staļģenes vidusskolā 103.kab. E.Čakša, V.Eiklone

10.03.2022.

10.00

Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde 4.klasei NOLIKUMS

Ozolnieku vidusskola

S.Rozenberga  I.Freimane

14.03.2022.- 22.03.2022 

 

Jelgavas novada skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Katram savs kažociņš, krāšņām spalvām rotāts viņš”  

 

A.Kurga 

I.Freimane 

15.03.2022. 

10.00 - 14.00 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes MJ skolotāju seminārs” Pilnveidotā mācību satura uzsākšana 2., 5., 8. un 11.klasēs. 

Aktuālie jautājumi.” 

JND lielā zāle 

A.Kurga, R.Bergmane 

15.03.2022. 10.30 Jelgavas novada skolu koru un vokālo ansambļu vadītāju sanāksme Tiešsaistē R. Bergmane
15.03.2022.    Kursi pirmsskolas pedagogiem "Iekļaujošas izglītības nodrošināšana, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolas izglītības mācību saturā" (24h)  Tiešsaistē L.Geidāne
16.03.2022.   Kursi pirmsskolas pedagogiem "Iekļaujošas izglītības nodrošināšana, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolas izglītības mācību saturā" (24h)  Tiešsaistē L.Geidāne

17.03.2022.

10.00 

Kursi pedagogu kompetences pilnveidei audzināšanas darbā, 

A kursi,6 stundas  SATURS

Tiešsaiste

S.Saleniece, V.Eiklone 

17.03.2022. 13.30-15.00 Seminārs 2. un 3. pirmsskolas izglītības posma skolotājiem un metodiķiem  Tiešsaistē R.Greiškalne

22.03.2022. 

10.00 

Vizuālās mākslas konkursa darbu izstādes atklāšana 

Tiks precizēts 

A.Kurga 

I.Freimane 

22.03.2022.   Kursi pirmsskolas pedagogiem "Iekļaujošas izglītības nodrošināšana, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolas izglītības mācību saturā" (24h)  Tiešsaistē L.Geidāne
23.03.2022.   Kursi pirmsskolas pedagogiem "Iekļaujošas izglītības nodrošināšana, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolas izglītības mācību saturā" (24h)  Tiešsaistē L.Geidāne
23.03.2022. 15.00

Angļu valodas skolotāju seminārs

DARBA KĀRTĪBA UN PIETEIKŠANĀS

Tiešsaistē I.Grigaļeviča, V.Eiklone
24.03.2022. 13.30-15.00 Seminārs 2. un 3. pirmsskolas izglītības posma skolotājiem un metodiķiem  Tiešsaistē R.Greiškalne 
28.03.2022.  15.00-18.00  Pedagoģiski medicīniskā komisija  JND, 5.stāva sēžu zāle  I.Brakmane 

31.03.2022. 

15.00-18.00 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Stadiona iela 10, Ozolnieki 

I.Brakmane