03.02.2023.

Februāris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

 01.02.2023.

10.00- 13.00 

 

Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes 2. posms  

11.-12.kl.  PROGRAMMA  KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē 

 I.Freimane 

01.02.2023. 15.30 Jelgavas novada sākumskolas pedagogu MA sanāksme DARBA KĀRTĪBA

Tiešsaistē failiem.lv.

Pieteikties līdz 30.janvārim. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu santaroz@inbox.lv

S.Rozenberga
03.02.2023. 9.00 – 14.00 Matemātikas skolotāju seminārs “Skolēncentrēta mācību stunda”  Ozolnieku vidusskola  S.Krauze
03.02.2023. 14.00-17.00 Rotaļlietu dizaina darbnīcas projekta “Kultūraugs” ietvaros INFORMĀCIJA Rotaļlietu dizaina darbnīcas projekta “Kultūraugs” ietvaros I.Freimane

03.02.2023.

9.00- 14.00 

Matemātikas valsts 73. olimpiādes 2 .posms 9.-12.kl.  KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola 

I.Freimane 

S.Krauze 

04.02.2023. 10.00-14.00 Rotaļlietu dizaina darbnīcas projekta “Kultūraugs” ietvaros Svētes Bērnu un jauniešu centrs I.Freimane
Skat. nolikumu   Konkurss sadarbība angļu valoda un datorika “Mūsdienīgas, atraktīvas savas skolas reklāma” 8.klasēs NOLIKUMS Tiešaiste

 D.Supe

G.Tolēna

07.02.2023. 9.30 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem, atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās un atbalsta speciālistiem. Iepazīšanās ar iekļaujošas izglītības īstenošanu izglītības iestādē. Ānes PII “Saulīte” I.Brakmane

07.02.2023.

10.00- 13.00 

 

Ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādes 2. posms 10.-12.kl. KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē 

I.Freimane 

 

07.02.2023.

14.00 - 16.00 

Sociālo pedagogu intervīzija 

Pasta iela 37, Jelgava 

I.Brakmane 

09.02.2023.

10.00- 13.00 

 

Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes 2. posms  

8.-9.kl.   PROGRAMMA  KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē 

 

I.Freimane 

 

10.02.2023. 14.00-17.00 Rotaļlietu dizaina darbnīcas projekta “Kultūraugs” ietvaros Svētes Bērnu un jauniešu centrs I.Freimane 
11.02.2023. 10.00- 14.00 Rotaļlietu dizaina darbnīcas projekta “Kultūraugs” ietvaros Svētes Bērnu un jauniešu centrs I.Freimane 
13.-17.02.2023 14.00- 17.00 Animācijas darbnīcas projekta “Kultūraugs”ietvaros INFORMĀCIJA Vircavas pamatskolas Platones filiālē I.Freimane

16.02.2023.

Tiks precizēts 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2023” Jelgavas novada kārta. NOLIKUMS

Tiks precizēts 

I.Freimane 

21.02.2023. 9.30 Pieredze apmaiņas seminārs Jelgavas Valsts ģimnāzija E.Kuķalka
23.02.2023. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane
23.02.2023. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane

23./ 24.02. 

2023 

14.00 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss 

„No baroka līdz rokam” reģionālā kārta 

 

Rīgas 45. vsk./ Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” 

Ansambļu vadītāji, kuru kolektīvi ir izvirzīti šai kārtai 

27.02.2023. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane

02.2023. 

Tiks precizēts 

Klašu audzinātājiem “Vērtību un tikumu izpratnes pilnveidošanas iespējas skolēnu tikumiskajā audzināšanā”. 

 

Tiešsaistē 

 

I.Eihentāle 

02.2023. 

Tiks precizēts  

 Krievu valodas skolotāju seminārs un praktiskā nodarbība 

 Zemgales vidusskola 

 O.Rožko 

02.2023. 

 

Sākumskolas skolotāju sanāksme.  

 

Failiem.lv 

S.Rozenberga 

 

 

 

 

 

 

  

 D.Supe

G.Tolēna