29.11.2022.

Izglītības, kultūras un mākslas jomas biedrības

Drukāt
Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
Mūža izglītības centrs "Kalnciems"
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Draudzības iela 6-114
Anita Klupša
+371 26163231
anitaii@inbox.lv
Biedrības mērķis ir sekmēt  skolēnu, jauniešu, skolotāju u.c. ieinteresēto personu izglītošanos, jomās, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida veicināšanu, kultūras un vides attīstību, atbalsta sniegšanu maznodrošinātajām grupām, to dzīves kvalitātes uzlabošanu.
"Vilces attīstības centrs"
Jelgavas nov., Vilces pag., "Ziedkalnes-1"-6
Lolita Duge
+371 26394062
lolita.duge@inbox.lv
Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot tematiskus pasākumus, pārgājienus, sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus un labdarības akcijas; veicināt Vilces pagasta iedzīvotāju aktivitāti, iniciatīvas un sabiedrības attīstību, pilnveidi, izaugsmi, zināšanu un pieredzes ieguvi, mazinot neiecietību un attīstot neformālo izglītību; veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību; piedalīties vietējā mēroga un starptautiskos projektu konkursos.
"Dore"
Jelgavas nov., Svētes pag., "Bites"
Kristaps Žukovskis
+371 29989815; +371 28304800
kristaps.dore@inbox.lv
Veicināt sabiedrības iesaistīšanos mūzikas jaunradē un attiecīgā kultūras mantojuma saglabāšanā; Aktivizēt kultūras dzīvi un rosināt tās kvalitatīvu izaugsmi; Izveidot augstvērtīgu un plašiem sabiedrības slāņiem pieejamu skaņu ierakstu studiju.
"Nākotnes seniores"
Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne,
Skolas iela 3
Ausma Prieciņa
+371 29604339
ausma.pr@inbox.lv
Veidot seniorēm atbilstošas latviešu jaunrades dejas un ar tām iepazīstināt līdzvērtīgus kolektīvus Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; ar koncertiem piedalīties Eiropas Savienības valstu senioru deju kustībā,pilnveidot kolektīva skatuvisko tēlu; veicināt kultūras, mākslas un atpūtas pasākumu organizēšanu pagasta, novada un latvijas iedzīvotājiem; piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai.
"Ļoti laba Biedrība"
Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 3-1
Jānis Cirsis
1.Atbalstīt neformālās kultūras radošās personības - mūziķus, literātus, māksliniekus; 2.Veicināt un atbalstīt mākslinieciskās uzdrošināšanās izpausmes jauniešu vidū.
"Mēs-Valgundei"
Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kalnciema vidusskola"
Iveta Caune
+371 28277403
ivetacaune@inbox.lv
Veicināt Valgundes pagasta ekonomisko un sociālo attīstību; veicināt formālās un neformālās izglītības attīstību; sekmēt mūžizglītības pasākumu ieviešanu Valgundes pagastā.
"Sporta deju klubs "Lielupe""
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Skolas iela 4
Ilona Freimane
+371 29472350
ilonaf2@inbox.lv
1.Izveidot izpratni par sporta deju mākslu un tās raksturu, apzināties, ka sporta dejas ir kultūras un sporta kopums; 2.Radīt ikvienam iespēju aktīvi iesaistīties deju mākslā un tās kultūrā; 3.Popularizēt nodarbošanos ar sporta dejām kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu; 4.Sekmēt kluba dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos, atbildības sajūtu un veidot radošu personību; 5.Radīt iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties un pilnveidoties līdz augstākām deju klasām un piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga sacensībās; 6.Veicināt augstu individuālo un komandu rezultātu sasniegšanu sporta dejās.
"Koris Sidrabe"
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Lielplatones muiža"
Guntis Pavilons
+371 29155577
korissidrabe@gmail.com
1.Saglabāt kora dziedāšanas tradīcijas Zemgales novadā; 2.Veicināt pagastu iedzīvotāju intelektuālo attīstību; 3.Popularizēt latviešu kora mūziku pagastos, novadā, Latvijā un pasaulē.
"TDA Laipa"
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Vārpa, "Sūbri"
Dace Birzmale
+371 26589117
biedribalaipa@inbox.lv
Kopt un attīstīt latviešu tautas deju tradīcijas; popularizēt latviešu deju tradīcijas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām.
"Jelgavas novada orķestris ZELMERI"
Skolas iela 6, Jelgava
Inguna Rubene
+371 20039309
inguna.rubene@inbox.lv
Sekmēt latviskas kultūrvides veidošanos; veicināt kultūras attīstību Latvijā.
"Mēs-Staļģenes skolai"
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Skolas iela 2
Ella Jerofejeva
+371 26134111
ellajerofejeva@inbox.lv
1. Veicināt un stiprināt saikni starp skolu un ģimeni; 2.Sekmēt skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbību dažādās izglītības, kultūras un sporta jomās; 3.Veicināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu; 4. Sniegt atbalstu tālākai skolēnu izglītībai un profesionālai darbībai.
Zaļenieku skolas attīstības biedrība
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Zaļenieku pamatskola"
Kristīne Gulbe
+371 63084402;28611978
zaleniekupsk@jelgavasnovads.lv
Iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, veicināt skolas darbības sistēmas pilnveidošanu, izkopt kultūru, veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu ar skolām Latvijā un ārzemēs; piesaistīt  līdzekļus no sponsoriem.
Lielvircavas pamatskolas atbalsta fonds "LIEPA AF"
Jelgavas nov., Platones pag., Lielvircava, "Lielvircavas pamatskola"
Valda Dzene
+371 29254179
Veicināt izglītības attīstību Lielvircavas pamatskolā piesaistot līdzekļus; sekmēt skolas nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem un materiāli tehnisko bāzi; atbalstīt skolotāju tālākizglītību profesionālās meistarības līmeņa paaugstināšanai; rosināt sadarbību starp skolu un sabiedrību.
"Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte""
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., "Tušķi"
Sigita Karkla
+371 29424090
biedriba_aizupite@inbox.lv
Veicināt Aizupes pamatskolas skolēnu mācību apstākļu, izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanu.
"Līvbērzes skolas attīstības apvienība"
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Skolas iela 10
Daiga Rozenvalde
+371 29979577; +371 63072388
Sekmēt izglītības attīstību Latvijā, kas atbilst sabiedrības vajadzībām un atspoguļo demokrātiskus dzīves principus; iesaistīt sabiedrību izglītības problēmu risināšanā, veicinot  skolas darbības sistēmas pilnveidošanu; veicināt starptautisko sadarbību, sekmējot pieredzes un informācijas apmaiņu.
"Elejas Kamene"
Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Parka iela 2-9
Indra Buse
ib4x4@inbox.lv
1.Piedalīties Elejas pagasta PII kamenīte darba plānošanā un organizēšanā, sadarbojoties ar pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem un dibinātāju; 2.Organizēt dažādas aktivitātes un pasākumus pirmsskolas izglītības iestādes darba vides kvalitātes uzlabošanai un attīstīšanai; 3.Patstāvīgi un sadarbojoties ar iestādes darbiniekiem un pirmsskolas izglītības iestādes dibinātāju piesaistīt papildus finanšu līdzekļus; 4.Izstrādāt priekšlikumus efektīvai pirmsskolas izglītības iestādes resursu (cilvēkresursi, materiālie resursi, finanšu resursi u.c.) izmantošanai un plānošanai.
"Cita skola"
Jelgavas nov., Platones pag., Lielvircava, "Apsītes"
Ligita Svikle
+371 26175002
ligita.svikle@gmail.com
Palielināt pilsoniskās sabiedrības lomu izglītības un sociālajā jomā, veicinot nevalstiskā un publiskā sektora sadarbību.
"Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu attīstības centrs-VAIDELOTE"
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, "Kastaņi"-21
Inese Segliņa
+371 26551561
ineseroznere2@inbox.lv
Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas, vienlīdzības un labklājības attīstība Jelgavas novadā un Latvijā ar kultūrvēsturiskā mantojuma, mūžizglītības un fizisko aktivitāšu popularizēšanu izpēti un saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā. Balstoties uz svarīgiem apakšmērķiem:sabiedrības izglītošana - mūžizglītošana - mūžizglītības pieejamības jomā, kultūras mantojuma saglabāšana caur izpēti un popularizēšanu; veselīga sabiedrība kā audzinošas kultūrvides veidotāja, uzturētāja un attīstītāja; stabila sociālo pakalpojumu bāze, kas veido pozitīvu sociālo atšķirību pārvarēšanu; iedzīvotāju grupu un institūciju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs; sadarboties ar citām biedrībām un nodibinājumiem; uzlabot Eiropas fondu līdzekļu piesaisti sociālajā un kultūrvides jomā.
Biedrība bērniem "DROŠI un KOŠI"
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, "Varavīksnes"
Kristīne Morozova
1. Sabiedrības izglītošana latviešu mākslas vēsturē, intereses radīšana bērnos par latviešu māksliniekiem; 1.1. Veidot izglītojošus un attīstošus materiālus; 1.2. Organizēt dažādas aktivitātes, lai ieinteresētu bērnus muzeja apmeklējumam; 1.3. Sadarboties ar Latvijas muzejiem, mākslas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām, lai popularizētu Latvijas mākslu un koordinētu radošās aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas kultūrvēstures un mākslas vēstures iepazīšanu. 2. Finansiālā atbalsta piesaistīšana dažādu ar Biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai. 3. Ar mākslu saistītu labdarības akciju, izstāžu, konkursu, plenēru, festivālu organizēšana un līdzdalība.
Glūdas pagasta vēstures pētnieku biedrība "Avots"
Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 18-5
vēstures maģistre Līga Veinreiha
+371 29464252
ligameldere@gmail.com
Sekmēt skolēna kā demokrātiksas un pilsoniskas sabiedrības locekļa identitātes daudzpusīgu attīstību, izzinot Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures procesus.
"Tautas izglītības un attīstības centrs-AGAPE"
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Dzirnavu iela 1
Solveiga Alksne
+371 26880258
solveigaalksne@inbox.lv
Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana; Sabiedrības izpratnes veidošana par cilvēkdrošību un tās pamatprasībām,  īpašu uzmanību pievēršot: sabiedrības izglītošanai; drošumspējas nostiprināšanai sabiedrībā; sabiedrības garīgās veselības veicināšana; sociālo pakalpojumu attīstības veicināšana; iedzīvotāju institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs.
"Ģimenes centrs-Nāc!"
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Vārpa, "Bērnu un jauniešu sporta un atpūtas centrs"
Smaida Vērza
+371 29268742
smaida.verza@inbox.lv
Sekmēt sabiedrisko aktivitāti Vārpas ciematā, veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo līdzdalību dzīves vides sakārtošanā.
"Zariņš & Co"
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte.
Jānis Zariņš
+371 27632152; +371 25970275
Organizēt sociālo palīdzību, sekmēt maznodrošinātu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālās vides uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā; organizēt kultūras un mākslas pasākumus, sanāksmes, konferences, lekcijas, apmācības, izdot informatīvos un periodiskos izdevumus; sekmēt un veicināt izglītības, kultūras, mākslas un zinātnes attīstību Latvijā un pasaulē; izstrādāt, īstenot un realizēt dažādus projektus; organizēt ziedošanas kampaņas un līdzekļu piesaisti bezpeļņas organizāciju projektu realizēšanai; labdarības pasākumu organizēšana, lai sasniegtu organizācijas mērķus un iegūtu līdzekļus organizācijas projektu realizēšanai, veikt saimniecisko darbību.
"Pilsēta Laukos"
Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads
Maija Mogiļevceva
+371 29343313
Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju, piedalīties un organizēt labdarības akcijas, izstādes, koncertus, veicināt biedrības dalībnieku kompetenci; veicināt jaunatnes iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, organizēt izglītojošas nedēļas nogales, mācības un nometnes, nodrošināt jaunatnei un sabiedrībai aktuālu projektu un programmu realizāciju; veidot tūrismam piemīlīgu vidi, iespējas realizēt savas idejas, radošo izaugsmi, iegūt brīvprātīga darba pieredzi, atbalstīt un stimulēt sportiskās aktivitātes, veidot lietderīgas un saturīgas laika pavadīšanas iespējas, atbalstīt kultūras attīstību; attīstīt bērnu un jauniešu radošumu, attīstīt tos par sabiedriski aktīviem pilsoņiem; atbalstīt sabiedrisko un labklājības celšanu, veicināt sabiedrības lomu sociālās sabiedrības atstumtības mazināšanā, pilsoniskās sabiedrības attīstību; veicināt mūžizglītības iespējas pieaugušajiem Jelgavas novadā.
"Zemgales kultūras studija"
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Tušķi, "Aizupes skola"
Uldis Timma
+371 28383023
zks@shinerecords.lv
Palīdzēt cilvēkiem ar sociālajām problēmām un atšķirībām kultūrā; sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts; pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm, Latvijā un ārvalstīs, biedrības mērķu sasniegšanai; Zemgales reģiona kultūras tradīciju apzināšana; bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana, darbs ar jauniešiem; starpetniskā dialoga veicināšana; integrēt cilvēkus ar invaliditāti sabiedrībā; attīstīt audio un video inovācijas, sekmējot Zemgales reģiona ekonomikas attīstību; paaugstināt izglītības līmeni un mikroklimatu bērnunamos; labdarība; sekmēt Zemgales reģiona kultūras saglabāšanu; veicināt Zemgales reģiona kultūras popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā; sekmēt sabiedrības vienlīdzību lauku teritorijās; veicināt ilgtspējīgu pozitīvas sabiedrības modeli; vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un saglabāšana; patriotiskā audzināšana; Zemgales kultūras audio/video bibliotēkas izveide; bērnu un jauniešu muzikālā izglītošana; audio un video ieraksti un apstrāde; muzikālā terapija bērniem attīstīšana un popularizēšana.
SVĒTES ALIANSE
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Liepu iela 2
Sarmīte Ņikiforova
25433153
sarmite.nikiforova@jelgavasnovads.lv
1.Veicināt lauku teritorijas attīstību; 2.Veicināt tīras un sakārtotas vides veidošanos iesaistot iedzīvotājus; 3.Uzlabot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi.
"Vilce Eiropā"
Jelgavas nov., Vilces pag., Vilce, "Vilces pamatskola"
Aiva Ozoliņa
+371 26351169
aiva.ozolina@jelgavasnovads.lv
Sociālo pakalpojumu attīstība un kvalitātes uzlabošana Zemgales novadā; projektu realizācija sabiedrības integrācijai un izglītošanai Zemgales novadā; uzņēmējdarbības atbalsts Zemgales novadā; resursu piesaiste dažādu attīstības un izglītības projektu realizēšanai.
CHEESE
Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, "Kamenes"
Einārs Ervīns Deribo
+371 29854280
einars.deribo@gmail.com
Neformālas izglītības popularizēšana; sadarbība starp biedrībām Latvijā un Eiropā; jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšana; vietējās pilsoniskās sabiedrības sadarbības un labklājības celšana; Jelgavas novada jauniešu iesaiste demokrātisko procesu veicināšanā.
"DIMZĒNI"  
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Dimzēni"
Edgars Svētiņš
+371 27593933
esvetins@inbox.lv
Sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas saistīta ar Latvijas tradicionālās lauku sētas saimnieciskā dzīvesveida un kultūras vērtību saglabāšanu, pilnveidošanu un popularizēšanu, balstoties uz cilvēka personas cieņu; ģimeni kā sabiedrību veidojošu pamatšūniņu; kristīgo ticību kā Eiropas tautu kopējo vēsturisko vērtību sistēmu. Eiropas tautu kopējo vērtību integrācija Latvijas lauku vidē.
"Eņģeļu acis"
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Lielplatones muiža"
Kristīne Muciniece
kristine.muciniece@gmail.com
1.Izveidot radošās attīstības centru izglītojošai attīstībai jebkura vecuma cilvēkam; 2.Radošās attīstības centrā veidot dažādu radošu aktivitāšu darbnīcas, kur praktiskās nodarbībās, izzinošās lekcijās un semināros būs iepēja paplašināt savu redzes loku un iegūt prakstiskas iemaņas dažādos mākslas veidos, kultūrā, amatniecībā, kustību un sporta aktivitātēs, izprotot harmonijas veidošanos savā dzīvē, ģimenē un sabiedrībā, un arī tās veidošanos apkārtējā vidē un telpā; caur nodarbībām dot ieguldījumu garīgās un intelektuālās izaugsmes nodrošināšanai mūža garumā; veicināt, prasmju, iemaņu un jaunu zināšanu apgūšanu veselīgam, sevis izzinošam dzīvesveidam; 3.Aktivizēt mūžizglītības iespējas dažādām sabiedrības grupām, veicināt bērnu un jauniešu dalību Biedrības aktivitātēs un pasākumos, sekmējot sadarbības un cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm, kā arī sadarbību un integrāciju starp dažādām sabiedrības grupām; 4.Labdarība; piesaistīt un koordinēt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai; iesaistīties projektos un piesaistīt ziedojumus, lai Biedrības aktivitātes būtu pieejamas iespēju robežās bez maksas gan bērniem, gan pieaugušajiem; veicināt gan filantropijas ideju stiprināšanos sabiedrībā, gan biedru un citu iedzīvotāju brīvprātīgo darbu, gan indivīdu un uzņēmēju ziedošanu Biedrības mērķu realizēšanai; 5.Biedrība veidos savu interneta mājas lapu, kurā katrs interesents varēs aplūkot un iegādāties darbus, kas radīti Biedrības organizētajās darbnīcās, un iegūt informāciju par Biedrības aktivitātēm, piedalīšanos amatnieku tirdziņos, izstādēs-pārdošanās, meklējot dažāds ceļus, kā popularizēt Biedrības darbību un gūt līdzekļus Biedrības mērķu sasniegšanai.
"Zelta zirnis"
Jelgavas nov., Platones pag., "Mazzīģeļi"
Agris Liepiņš
+371 29800020
a.liepins2@lvm.lv
Attīstīt vides un dabas saudzēšanas ideju, veicināt izpratni par saimnieciskās darbības ilgtspējību un resursu lietderīgu izmantošanu; veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izveidot savvaļas augu kolekciju; radīt harmonisku vidi bērnu un jauniešu dabas zinības projektiem, sniegt informāciju, zināšanas un pieredzei par mācīšanos no dabas, organizēt neformālās izglītības nodarbības; piedalīties novada un pagasta kultūras dzīves veicināšanā un atbalstīšanā, organizēt nodarbības un citas aktivitātes.
Nodibinājums "Vērtību tilts"
Jelgavas nov., Platones pag., Lielvircava, "Smaidas"
Dzintars Vaivods
vaivodsdzintars@inbox.lv
Sadarboties ar individuālām personām un organizācijām, kas īsteno ģimenei draudzīgas aktivitātes un sniedz ilgtspējīgu ieguldījumu sabiedrībā; izglītot pārus par kvalitatīvām laulības un ģimenes attiecībām; sniegt atbalstu vecākiem viņu pienākumu īstenošanā; veicināt sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; izglītot bērnus un jauniešus par attiecību principiem.
MOTIONFRAME
Jelgavas nov., Platones pag., Poķi, Zīlēnu iela 10, LV-3021
Roberts Pogožeļskis
+371 29689154
Veidot radošus un inovatīvus audiovizuālus projektus, izglītojot sabiedrību aktuālās nozarēs.