03.12.2022.

Jauniešu biedrības

Drukāt
Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
Biedrība PUMPURI Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Dzirnavu iela 1
Salvis Alksnis
+371 29790151
salvisalksnis@inbox.lv
Biedrības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu aktivitāšu attīstību Jelgavas rajona Svētes pagastā, pārstāvot sabiedrības intereses.
Biedrība "ideA" Atspulgu iela 4, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021
Kristīne Kode
+371 26953177
biedriba.idea@gmail.com
Rosināt lauku reģionu pilsonisko sabiedrību iesaistīties lēmumu pieņemšanā un veicināt līdzdalību pašvaldības, valsts dzīvē, tādējādi atbalstot lauku reģionu pilsoniskās sabiedrības attīstību; veicināt mūžizglītības attīstību lauku reģionos; atbalstīt un īstenot neformālās izglītības projektus; motivētas, pašapzinīgas, radošas un demokrātiskas jaunās paaudzes veidošana; informācijas un pieredzes apmaiņas nodrošināšana lauku reģiona pilsoniskai sabiedrībai.
CHEESE Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, "Kamenes"
Deribo Einārs Ervīns
+371 29854280
einars.deribo@gmail.com
Neformālas izglītības popularizēšana; sadarbība starp biedrībām Latvijā un Eiropā; jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšana; vietējās pilsoniskās sabiedrības sadarbības un labklājības celšana; Jelgavas novada jauniešu iesaiste demokrātisko procesu veicināšanā.
"Nākotnes Jaunieši" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 10-18
Andris Uzaris
andris.uzaris@gmail.com
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku reģionu attīstībai; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai; Veicināt talantīgu jauniešu iekļaušanos kultūras un sabiedriskajos procesos; Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai sasniegtu Biedrības mērķus; Izveidot jauniešu centru un nodrošināt tā darbību Nākotnes ciemā.
"Zariņš & Co"
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte.
Jānis Zariņš
+371 27632152; +371 25970275
Organizēt sociālo palīdzību, sekmēt maznodrošinātu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālās vides uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā; organizēt kultūras un mākslas pasākumus, sanāksmes, konferences, lekcijas, apmācības, izdot informatīvos un periodiskos izdevumus; sekmēt un veicināt izglītības, kultūras, mākslas un zinātnes attīstību Latvijā un pasaulē; izstrādāt, īstenot un realizēt dažādus projektus; organizēt ziedošanas kampaņas un līdzekļu piesaisti bezpeļņas organizāciju projektu realizēšanai; labdarības pasākumu organizēšana, lai sasniegtu organizācijas mērķus un iegūtu līdzekļus organizācijas projektu realizēšanai, veikt saimniecisko darbību.
"Iepazīsim sevi" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Skolas iela 4
Inese Skromane
+371 26547814
inese.skromane@inbox.lv
Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana un stiprināšana; Veicināt sabiedrības integrācijas (sociālās, etniskās) un demokratizācijas procesus; Lauku iedzīvotāju dzīves līmeņa, veselības veicināšanas pasākumu un citu iespēju palielināšana; Lauku iedzīvotāju iesaistīšana kultūras, izglītības, sporta un brīvā laika aktivitātēs; Sekmēt sociālās (sabiedrības) attīstības jautājumu izpēti un praktisku risinājumu izstrādi un ieviešanu, t.sk. veicināt sociālās rehabilitācijas un alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību; veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā.
"Mēs-Valgundei" Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kalnciema vidusskola"
Iveta Caune
+371 28277403
ivetacaune@inbox.lv
Veicināt Valgundes pagasta ekonomisko un sociālo attīstību; veicināt formālās un neformālās izglītības attīstību; sekmēt mūžizglītības pasākumu ieviešanu Valgundes pagastā.
"PASSWORD" Jelgavas nov., Līvbērzes pag., "Griezes"-4
Inga Munda
+371 28816925
passwordkursi@inbox.lv
Sniegt bērnu, jauniešu un pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas; Veicināt mazākumtautības pārstāvju integrāciju sabiedrībā; Mazināt rasismu un ksenofobiju sabiedrībā; Veicināt interesi par citām kultūrām un to tradīcijām.
"Nakotne Regional Youth Association" Jelgavas nov., Glūdas pag., Dorupe, "Laukgaļi", LV-3040
Vita Kobjakova
1) Jauniešu sadarbības attīstības veicināšana; 2) Demokrātisko vērtību attīstības veicināšana jauniešu vidū; 3) Cilvēktiesību un pamatbrīvību vērtību veicināšana sabiedrībā; 4) Projektu izstrāde jauniešu līdzdalības sabiedriskajās aktivitātēs veicināšanai; 5) Pilsoniskuma veicināšana jauniešu vidū; 6) Jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgos projektos; 7) Veselīga dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū; 8) Projektu izstrāde cīņai pret atkarībām (narkomānija, alkoholisms, smēķēšana).