07.12.2022.

Mednieku biedrības

Drukāt
Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
"Mētrāji" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, "Brieži"
Pēteris Račinskis
+371 63090498
Apvienot medniekus uz līdztiesības un kopēju intrešu pamata; slēdzot nomas līgumus ar apmedījamo teritoriju īpāšniekiem vai valdītājiem, iegūt medīšanas tiesības; organziēt kolektīvās un individuālās medības biedrības iznomātajos medību iecirkņos.
Līvbērzes mednieku kolektīvs "ILKNIS" Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jāņa Baloža iela 21
Vladislavs Beitāns
+371 63072468
Apvienot un koordinēt fiziskas un juridiskas personas tādas medību saimniecības izveidošanā un uzturēšanā, kurā tiek ievērotas mežsaimniecības, lauksaimniecības intereses, kā arī dabas un veselības aizsardzības principi, cenšoties panākt medījamo zvēru un putnu optimālu skaitu, kvalitāti apsaimniekojamā teritorijā, organizējot to apsardzību, audzēšanu, piebarošanu un organizēt kolektīvās sporta un saimnieciskās darbības medības.
Mednieku klubs "VESERI" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Ūziņi, "Veseri"
Imants Kūlmanis
+371 29275518; +371 28355675
Saglabāt un turpināt īstenot Zaļenieku pagasta kolektīva tiesības un tradīcijas; medību un makšķerēšanas organizēšana; medību saimniecības attīstība, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu; veicināt jauno mednieku un makšķernieku apmācību.
Mednieku klubs "Jēkabnieki" Jelgavas nov., Svētes pag., "Ķepaļi"
Jānis Eveliņš
+371 26514620
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.
"Valērija Barjera mednieku klubs" Jelgavas nov., Elejas pag., "Novadnieki-Robežnieki"
Valērijs Barjers
+371 29616067
Izveidot un attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību saimniecību; Organizēt medīšanu; Saglabāt uz izkopt mednieku tradīcijas; Organizēt medību sacensības; Organizēt medību trofeju popularizēšanu, aizsardzību un uzskaiti; Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu; Organizēt jauno mednieku  mācības; Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus; Organizēt pareizu medību resursus izmantošanu un nelikumīgas medniecības apkarošanu; Pārstāvēt mednieku likumīgas intereses valsts, pašvaldības un citās intitūcijās; Veicināt lauku tūrisma attīstību. 
"Mednieku klubs "Kalnciems"" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kaigu ciems, Viršu iela 32
Sergejs Kobzars
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.
"Zaļenieku mednieku kolektīvs" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Birzes"
Jānis Paraževskis
Bijušā Zaļenieku mednieku kolektīva apmedījamās platības pārņemšana, apsaimniekošana, tās labiekārtošana, biotehnisko pasākumu kompleksa īstenošana, atpūtas un citu pasākumu organizēšana kluba biedriem. Zaļenieku mednieku kolektīvam izdarīt pāratjaunojuma līgumu par medību tiesību nomu no VAS "Latvijas valsts meži" 1162 ha platībā.
Mednieku kolektīvs "LIJA" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Madaras"
Ojārs Dzērve
+371 28888156
Apmedījamo platību apsaimniekošana, to labiekārtošana, biotehnisko pasākumu kompleksa īstenošana, atpūtas un citu pasākumu organizēšana kluba biedriem.
Mednieku klubs "Jaunsvirlauka" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Vecsvirlauka, "Eglītes"
Ziedonis Arnitis
Likumīgu medību atbalstīšana, attīstīšana un īstenošana.
Mednieku klubs "CASTOR FIBER" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 35
Nadirs Aļijevs
Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai
Mednieku biedrība "VECSVIRLAUKA" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Dainas"
Artis Locs
+371 63053818
Medību organizēšana un medīšana; Medību platību apsaimniekošana un medību saimniecības uzturēšana; Meža dzīvnieku barotavu ierīkošana, dzīvnieku piebarošana, barības sagāde; Jauno biedru apmācība medību jautājumos; Dažāda rakstura vides aizsardzības projektu un programmu īstenošana.
Mednieku kolektīvs "Glūdas Bebri" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Dārza iela 9-1
Guntars Rutka
+371 29631668
Apvienot un koordinēt fiziskas un juridiskas personas tādas medību saimniecības izveidošanā un uzturēšanā, kurā tiek ievērotas mežsaimniecības, lauksaimniecības intereses, kā arī dabas un veselības aizsardzības principi, cenšoties panākt medījamo zvēru  un putnu optimālu kvalitatīvi apsaimniekotajā teritorijā; organizēt medījamo zvēru un putnu apsardzību, audzēšanu, piebarošanu; organizēt kolektīvās sporta un saimnieciskās darbības medības.
ZEMGALES MEDNIEKU KLUBS Jelgavas nov., Vilces pag., "Mednieki"
Staņislavs Kjudelītis
Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai; Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārvalstīs; Iesaistīt jaunatni biedrības darbībā; Sniegt biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos; Informēt sabiedrību par Biedrības darbību; Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem Biedrības pasākumiem, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem; Reklamēt savu darbību, biedru un Biedrības sponsoru darbību; Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.
"Mednieku klubs "Ūziņu briedis""
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Ūziņi, "Druvas"
Jānis Eveliņš
+371 28355675
1. Saglabāt un turpināt īstenot Zaļenieku pagasta mednieku kolektīva (saukts arī par Zaļenieku mednieku kolektīvu) tiesības un tradīcijas; 2.Medību un makšķerēšanas organizēšana 3.Medību saimniecības attīstība lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu; 4.Veicināt jauno mednieku un makšķernieku apmācību; 5.Veicināt lauku tūrisma attīstību.
Mednieku biedrība "LIELPLATONE" Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Arāji"
Pēteris Daukšts
Medību teritoriju apsaimniekošana; medību organizēšana un medīšana; jauno biedru apmācība medību jautājumos; dažāda rakstura vides aizsardzības projektu un programmu īstenošana.
Medību klubs "Alnītis" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, "Lielpagasti"
Artūrs Arnītis
1.Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai; 2.Kluba biedriem nodrošināt maksimāli izdevīgus noteikumus dalībai medījamo dzīvnieku un putnu medībās, pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības; 3.Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu, samazināt zaudējumus citām saimniecības nozarēm, nodrošināt meža dzīvniekiem normālu dzīves vidi.
Medību biedrība "Zaļenieki" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Jaunzemji"
Almants Kapcjuhs
1.Saglabāt un turpināt  īstenot Medību iecirkņa "Almants Kapcjuhs" tiesības un saistības; 2.Veicināt likumīgu medību procesa attīstību; 3.Rūpēties par pareizu dzīvnieku skaitlisko sastāvu un aizsardzību savās un nomātajās medību platībās; 4.Veicināt medību tradīciju attīstību un popularizēt tās; 5.Rūpēties par dabas aizsardzību.
Mednieku klubs "BIRZTALAS" Jelgavas nov., Sesavas pag., Sesava, "Birztalas"
Andris Veinbergs
1.Latvijas valsts mežu faunas saglabāšana. 2.Pareiza meža dzīvnieku populācijas apsaimniekošana. 3.Meža dzīvnieku postījumu novēršana meža un lauksaimniecības kultūrām.
Mednieku biedrība "Mežciems" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Rožu iela 5
Aleksandrs Krastiņš
Latvijas valsts mežu faunas saglabāšana; Pareiza meža dzīvnieku populācijas apsaimniekošana; Meža dzīvnieku postījumu novēršana meža un lauksaimniecības kultūrām; Sekmēt vides sakopšanu un saglabāšanu; Sadarboties ar institūcijām un organizācijām dabas aizsardzības jomā. 
"Mednieku klubs "Mežvilki"" Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Zvaigžņu iela 10
Uldis Vangalis
1.Apvienot medniekus, lai veiktu biedrībai piederošo un nomāto medību platību kvalitatīvu apsaimniekošanu, kopšanu un apmedīšanu. 2.Organizēt medības, popularizēt medību sportu, izkopt un attīstīt medību tradīcijas, ētiku.