Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības

Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
"Pārupji"
"Pārupji", Elejas pagasts, Jelgavas novads
Līga Rozenbaha
+371 29469223
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kultūrvēsturi; Iedzīvotāju dzīves kvalitātes dzīves uzlabošana, mūžizglītība; Pārstāvēt sabiedrības intereses tās attīstībā; Veicināt izpratni, zināšanas par dzīvo dabu, vidi; Popularizēt latvisko dzīvesziņu.
Jelgavas lauku partnerība "Lielupe"
Pasta iela 37, Jelgava
Līga Švānberga
+371 26399946
lielupe@partneribalielupe.lv
www.partneribalielupe.lv
Veicināt ilgtspējīgu attīstību Jelgavas rajona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.
"Iepazīsim sevi" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Skolas iela 4
Inese Skromane
+371 26547814
inese.skromane@inbox.lv
Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana un stiprināšana; Veicināt sabiedrības integrācijas (sociālās, etniskās) un demokratizācijas procesus; Lauku iedzīvotāju dzīves līmeņa, veselības veicināšanas pasākumu un citu iespēju palielināšana; Lauku iedzīvotāju iesaistīšana kultūras, izglītības, sporta un brīvā laika aktivitātēs; Sekmēt sociālās (sabiedrības) attīstības jautājumu izpēti un praktisku risinājumu izstrādi un ieviešanu, t.sk. veicināt sociālās rehabilitācijas un alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību; veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā.
Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs-Dzīvo gudri"
Jelgavas nov., Glūdas pag., Zemgale, Upes iela 12
Herta Elza Šalkovska
+371 29707907
herta.elza@inbox.lv
Attīstīt pilsonisko sabiedrību, celt lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā Glūdas pagasta Zemgales ciematā.
Attīstības centrs-Bērzes krasti Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 9A
Ruta Medne
+371 29126800
ruta.medne@inbox.lv
Sekmēt pilsoniskas sabiedrības veidošanu.
"Valgundes novada attīstība" Jelgavas nov., Valgundes pag., Valgunde, Celtnieku iela 35
Aija Degaine
+371 29417971
mierlauki@inbox.lv
Veicināt ilgtspējīgu attīstību Valgundes novadā. Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.
Kalnciema pilsētas sabiedriskā organizācija "Kaigi" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Draudzības iela 12-63
Irēna Markule
+371 29168759
irmar@inbox.lv
Veicināt demokrātiskas sabiedrības attīstību, Kalnciemā dzīvojošo bērnu un pusaudžu sadzīves apstākļu uzlabošanu; Brīvā laika organizēšana; Pensionāru un nelabvēlīgo ģimeņu bērnu atbalstīšana; Latvisko tradīciju atjaunošana, latviešu valodas lietošanas konsekventa veicināšana, krievvalodīgās iedzīvotāju daļas iesaistīšana latviešu valodas apguvē; Ar bērnu un jaunatnes audzināšanas jautājumiem saistīto preses izdevumu atbastīšana; Labdarības pasākumu organizēšana.
"Vircavnieks" Jelgavas nov., Vircavas pag., "Kamenes"
Sarmīte Armane
+371 29129935
alsa.sarmite@inbox.lv
Uzlabot Vircavas pagasta iedzīvotāju sociālo labklājību; Aktīvi piedalīties Vircavas pagasta sabiedriskajā dzīvē; Koordinēt biedru kopējo projektu veidošanu; Pagasta iedzīvotāju apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšana; Metodiska palīdzība biedriem un pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanā; Biedrība var veikt citas darbības un realizēt citus mērķus, kuri papildina uzskaitītos un nav pretrunā ar minētajiem.
"Jelgavas novada atbalsta biedrība" Jelgavas nov., Vilces pag., Ziedkalne, "Upītes"
Madars Lasmanis
+371 27782828
Palīdzības sniegšana Jelgavas novadā dzīvojošajiem maznodrošinātajiem; Jelgavas novada skolu skolnieku tālākizglītības veicināšana; Jelgavas novada vēstures izzināšanas veicināšana; Jelgavas novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; pilsoniskās sabiedrības dalības sabiedriski politiskajos un sociālajos procesos veicināšana Jelgavas novadā; Jelgavas novada lokālā patriotisma veicināšana, sabiedrības iniciatīvas atbalstīšana, Jelgavas novada kā vienotas un nedalāmas vienības nostiprināšanai; sabiedrības izpratnes par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Jelgavas novada teritorijā veicināšana.
"Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība" Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Vilces iela 4
Jānis Zariņš
+371 26257921
lbdmiab@inbox.lv
Sniegt konsultācijas par darba tiesību, darba aizsardzības jautājumiem. Veikt bezdarbnieku interešu aizstāvību vietējā, reģionālā, Valsts un starptautiskā līmenī; Sadarboties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru bezdarbnieku ātrākai iesaistīšanai darba tirgū; Sekmēt bezdarbnieku un darba meklētāju integrāciju darba tirgū; Veicināt bezdarbnieku līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos savas konkurētspējas uzlabošanā; Attīstīt sadarbību starp dažādām institūcijām: valsts, pašvaldību, NVO u.c., lai uzlabotu bezdarbnieku dzīves kvalitāti; Sadarboties ar citām biedrībām un organizācijām, politiskajām partijām un arodbiedrībām ar mērķi izstrādāt stratēģiju bezdarbnieku un darba meklētāju integrācijai darba tirgū. Organizēt dažādas apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai.
Glūdas pagasta dāmu klubs "Asniņš" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 6
Valentīna Saviča
+371 63077216
Veicināt lauku sieviešu sadarbību un sabiedrībai svarīgu aktivitāšu īstenošanu, lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību dzīves kvalitātes paaugstināšanā.
"Zaļenieku dzirnas" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Aptiekas"
Elza Puķīte
+371 29550846
elza.pukite@gmail.com
Pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības veidošana Zaļeniekos; Vides labiekārtošana un saglabāšana.
Vircavas attīstības platforma Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, "Kamenes"
Edgars Jančuks
+371 29805167
edgars.jancuks@gmail.com
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību; Veicināt sabiedrības etnisko, sociālo un cita veida integrāciju; Sekmēt sabiedrības mobilitāti Eiropas dimensijā; Stimulēt sociālo problēmu risināšanu sabiedrības vidū; Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu; Veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību; Veicināt kultūras, sporta un izglītības attīstību; Veicināt uzņēmējdarbības attīstību; Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
"ATTĪSTĪBA NĀKOTNĒ" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 3
Mairita Pauliņa
+371 26095350
mairita.paulina@apollo.lv
Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu; Attīstīt pakalpojumu pieejamību; Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu; Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā; Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai; Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs; Attīstīt biedrības kapacitāti; Sekmēt sadarbību starp paaudzēm; Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību; Veikt pasākumus motivācijas un pašnovērtējuma celšanai; Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu.
"Pārmaiņu Biedrība" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Kalējvīganti"
Reinis Zakss
Kļūt par politisku organizāciju; apvienot Latvijas inteliģenci valsts attīstības projektu veidošanai; sadarboties ar citām sabiedriskām organizācijām iesaistot tās sava mērķa sasniegšanai.
"Elejas attīstībai" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Dārza iela 13-8
Inga Andrejeva
+371 29850075
1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana; 2. Iedzīvotāju dzīves līmeņa, veselības, sporta, kultūras un citu attīstības iespēju veicināšana; 3. Visu iedzīvotāju grupu, klubu, pašdarbības kolektīvu un pulciņu atbalstīšana; 4. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; 5. Juridisko un fizisko personu koordinēšana biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā, realizējot dažādus projektus; 6. Mērķauditorija: sabiedrība kopumā (visi Elejas pagasta iedzīvotāji), pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, ģimenes, sievietes, bērni un jaunieši, nacionālās minoritātes.
"Cita skola" Jelgavas nov., Platones pag., Lielvircava, "Apsītes"
Ligita Svikle
+371 26175002
ligita.svikle@gmail.lv
Palielināt pilsoniskās sabiedrības lomu izglītības un sociālajā jomā, veicinot nevalstiskā un publiskā sektora sadarbību.
"DIMZĒNI"   Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Dimzēni"
Edgars Svētiņš
+371 27593933
esvetins@inbox.lv
Sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas saistīta ar Latvijas tradicionālās lauku sētas saimnieciskā dzīvesveida un kultūras vērtību saglabāšanu, pilnveidošanu un popularizēšanu, balstoties uz cilvēka personas cieņu; ģimeni kā sabiedrību veidojošu pamatšūniņu; kristīgo ticību kā Eiropas tautu kopējo vēsturisko vērtību sistēmu. Eiropas tautu kopējo vērtību integrācija Latvijas lauku vidē.
"Mēs-Valgundei" Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kalnciema vidusskola"
Iveta Caune
+371 28277403
ivetacaune@inbox.lv
Veicināt Valgundes pagasta ekonomisko un sociālo attīstību; veicināt formālās un neformālās izglītības attīstību; sekmēt mūžizglītības pasākumu ieviešanu Valgundes pagastā.
"Mēs-lauku attīstībai" Pata iela 20-10, Jelgava
Anna Liscova
+371 29151237
anna.liscova@llkc.lv
Veicināt lauku attīstību, īstenojot izglītošanas un informēšanas pasākumus lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un lauku iedzīvotājiem. Veicināt vides saglabāšanu laukos.
"Tīreļu staļļi" Jelgavas nov., Valgundes pag., Tīreļi, "Šinšilas", LV-3017
Jolanta Lapiņa
1.Popularizēt un sekmēt iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, aktīvu iesaistīšanos jātnieku sporta nodarbībās brīvajā laikā; 2.Sekmēt jauniešu un bērnu pozitīvāku un izpratnes pilnāku attieksmi pret zirgiem, kā arī veicināt atbildības sajūtu pret dzīvniekiem; 3.Radīt priekšnosacījumus labas veselības saglabāšanai mūža garumā, popularizējot un attīstot preventīvos un profilaktiskos pasākumus, kā arī veidojot sabiedrisko domu veselīga dzīves veida uzturēšanai; 4.Zirgaudzēšanas popularizēšana.