07.12.2022.

Sociālās jomas biedrības

Drukāt
Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
"Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs-Spārni" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Muzikanti"
Raivis Kaniševskis
+371 26482755
sparni_znaac@inbox.lv
Darboties kā atbalsta centrs bez  vecāku gādības palikušu bērnu un audžuģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas sociālo prasmju apguvei. Sadarboties ar citām biedrībām un nodibinājumiem.
"S.E.J.A." Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Dzelzceļnieku iela 11-2
Andrejs Ļevdanskis
+371 27462557
andrejs.levdanskis@gmail.com
Veicināt sabiedrisko aktivitāti lauku reģionā. Veicināt mūžizglītības attīstību.
"Pādes" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Bauskas iela 9-4
Ināra Mālkalne
+371 27114820
Veicināt bērnu un to ģimeņu dzīves kvalitātes uzlobašanu, sociālās labklājības celšanu, mūžizglītību un interešu aizsardzību.
"Jelgavas novada atbalsta biedrība" Jelgavas nov., Vilces pag., Ziedkalne, "Upītes"
Madars Lasmanis
+371 29111236
Palīdzības sniegšana Jelgavas novadā dzīvojošajiem maznodrošinātajiem; Jelgavas novada skolu skolnieku tālākizglītības veicināšana; Jelgavas novada vēstures izzināšanas veicināšana; Jelgavas novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; pilsoniskās sabiedrības dalības sabiedriski politiskajos un sociālajos procesos veicināšana Jelgavas novadā; Jelgavas novada lokālā patriotisma veicināšana, sabiedrības iniciatīvas atbalstīšana, Jelgavas novada kā vienotas un nedalāmas vienības nostiprināšanai; sabiedrības izpratnes par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Jelgavas novada teritorijā veicināšana.
"Ģimenes centrs-Nāc!" Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Vārpa, "Bērnu un jauniešu sporta un atpūtas centrs"
Smaida Vērza
+371 29268742
smaida.verza@inbox.lv
Sekmēt sabiedrisko aktivitāti Vārpas ciematā, veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo līdzdalību dzīves vides sakārtošanā.
"Ļoti laba Biedrība" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 3-1
Jānis Cirsis
1.Atbalstīt neformālās kultūras radošās personības - mūziķus, literātus, māksliniekus; 2.Veicināt un atbalstīt mākslinieciskās uzdrošināšanās izpausmes jauniešu vidū.
"Vircavnieks" Jelgavas nov., Vircavas pag., "Kamenes"
Sarmīte Armane
+371 29129935
alsa.sarmite@inbox.lv
Uzlabot Vircavas pagasta iedzīvotāju sociālo labklājību; Aktīvi piedalīties Vircavas pagasta sabiedriskajā dzīvē; Koordinēt biedru kopējo projektu veidošanu; Pagasta iedzīvotāju apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšana; Metodiska palīdzība biedriem un pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanā; Biedrība var veikt citas darbības un realizēt citus mērķus, kuri papildina uzskaitītos un nav pretrunā ar minētajiem.
Vircavas attīstības platforma Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, "Kamenes"
Edgars Jančuks
+371 29805167
edgars.jancuks@gmail.com
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību; Veicināt sabiedrības etnisko, sociālo un cita veida integrāciju; Sekmēt sabiedrības mobilitāti Eiropas dimensijā; Stimulēt sociālo problēmu risināšanu sabiedrības vidū; Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu; Veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību; Veicināt kultūras, sporta un izglītības attīstību; Veicināt uzņēmējdarbības attīstību; Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
CHEESE Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, "Kamenes"
Deribo Einārs Ervīns
+371 29854280
einars.deribo@gmail.com
Neformālas izglītības popularizēšana; sadarbība starp biedrībām Latvijā un Eiropā; jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšana; vietējās pilsoniskās sabiedrības sadarbības un labklājības celšana; Jelgavas novada jauniešu iesaiste demokrātisko procesu veicināšanā.
"Platones 3" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 3-11
Vita Skuja
Nodrošināt dzīvojamās mājas (Platones ielā 3, Vircavā, Jelgavas novadā) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. biedrības biedru tiesības un intereses, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
"Platones 4" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 4-1
Pēteris Gribusts
Nodrošināt dzīvojamās mājas (Platones ielā 4, Vircavā, Jelgavas novadā) pārvaldīšanu un apsaimniekiošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļa īpašnieku un iedzīvotāju, t.s. Biedrības biedru, tiesības un intereses, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
"Platones iela 1" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 1-9
Aija Astrīda Ose
Nodrošināt dzīvojamās mājas (Platones ielā 1, Vircavā, Jelgavas novadā) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī izsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. Biedrības biedru, tiesības un intereses, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
"Zaļenieku māja" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, Lauku ceļš 9, LV-3011
Novicka Lelde
+371 29885834
maris.28@inbox.lv
1. Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana, labklājības veicināāna, psiholoģiskas un juridiskas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem, vecākiem un ģimenei; 2. Palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem, atrodot viņiem audžu ģimeni, aizbildni, potenciālu adoptētāju vai uzticības personu; 3. Ģimeniskas vides un tās izpratnes veidošana; 4. Sociālā aprūpe ar vai bez izmitināšanas; 5. Vecāku, ģimenes locekļu, audžu ģimeņu, viesģimeņu, aizbildņu, potenciālo adoptētāju.
"Zariņš & Co"
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte.
Jānis Zariņš
+371 27632152; +371 25970275
Organizēt sociālo palīdzību, sekmēt maznodrošinātu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālās vides uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā; organizēt kultūras un mākslas pasākumus, sanāksmes, konferences, lekcijas, apmācības, izdot informatīvos un periodiskos izdevumus; sekmēt un veicināt izglītības, kultūras, mākslas un zinātnes attīstību Latvijā un pasaulē; izstrādāt, īstenot un realizēt dažādus projektus; organizēt ziedošanas kampaņas un līdzekļu piesaisti bezpeļņas organizāciju projektu realizēšanai; labdarības pasākumu organizēšana, lai sasniegtu organizācijas mērķus un iegūtu līdzekļus organizācijas projektu realizēšanai, veikt saimniecisko darbību.