29.11.2022.

Vēstures mantojuma, vides aizsardzības jomas biedrības

Drukāt
 
 
 
Nosaukums
Kontaktinformācija
Darbības mērķis
"Svētes Pils Fonds"
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Lielsvētes iela 18 k-1
Katrīna Lazovska
Arhitektūras un kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošana; kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Clio Works
Jelgavas nov., Valgundes pag., Valgunde, Celtnieku iela 9
Edgars Engīzers
+371 26547676
info@clioworks.lv
Novada vēstures un novadpētniecības popularizēšana; Nacionālās, reģionālās un globālās vēstures popularizēšana; Iesaistīšanās vēstures izpētē, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā; Vēsturiskās izpratnes, sabiedrības integrācijas, kolektīvās apziņas un nacionālās identitātes veidošanās veicināšana; Jauniešu iesaistīšana vēstures izzināšanas un iepazīšanas procesā; Starptautiskās sadarbības veicināšana vēstures izpētes un popularizēšanas procesā.
"Liel.Barons"
‘’Lielvircavas iela 4 A’’, Lielvircava , Platones pagasts, Jelgavas novads, LV3036
Zanda Zariņa
+371 22024127
lielbarons@gmail.com
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes dzīves uzlabošana. Pārstāvēt sabiedrības intereses tās attīstībā. Veicināt mūžizglītības attīstību. Tūrisma aktivitāšu veicināšana. Vides saglabāšana. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana. Modes vēstures atjaunošana.
"Mēs un vide"
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 28"-9
Inguna Gailīte
+371 26460423
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, veidot piederības sajūtu un lepnumu par savu dzīves vidi; uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, popularizējot veselīga dzīvesveida principus; apmierināt savu biedru saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
"Vide.Darbs.Ainava."
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Vecsvirlauka, "Imantas"
Kārlis Folkmanis
+371 26131555
Veicināt dabas aizsardzību; sekmēt vides sakopšanu un saglabāšanu; veicināt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu; sekmēt vides infrasrtruktūras uzlabošanos; sadarboties ar institūcijām un organizācijām dabas aizsardzības jomā; sekmēt sabiedrības izglītošanu dabas aizsardzības jomā; veicināt mūžizglītības pasākumus.
"Tērvetes miera ostiņa"
Jelgavas nov., Elejas pag., "Asari"
Aigars Asaris
+371 22443256
Veicināt Latvijas mežu teritoriju ilgtspējīgu attīstību; stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas grupu attīstību un sadarbību; sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām; veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, veselības stiprināšanu, popularizēt aktīvo atpūtu un meža teritoriju sakopšanu; nometņu organizēšana; saglabāt daudzveidīgu dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas dzīvnieku faunu un to aizsardzību. Veidojot iedzīvotāju apmācību un informatīvo pasākumu organizēšana. Barotavu un apskates laukumu izveide. Dzīvnieku un dabiskās dzīvesvides saglabāšanu.
"Zaļais sports"
Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Parka iela 2-8
Mirdza Asare
Veicināt Latvijas mežu teritoriju ilgtspējīgu attīstību; stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas grupu attīstību un sadarbību; sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām; veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, veselības stiprināšanu, popularizēt aktīvo atpūtu un meža teritoriju sakopšanu; nometņu organizēšana; saglabāt daudzveidīgu dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas dzīvnieku faunu un to aizsardzību. Veidojot iedzīvotāju apmācību un informatīvo pasākumu organizēšana. Barotavu un apskates laukumu izveide; dzīvnieku un dabiskās dzīvesvides saglabāšanu.
"Lielgrīvkrogs-Svētes upes krasti"
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., "Lielgrīvkrogs"
Andris Šmaukstelis
+371 20205900
andris@epoka.lv
Labdarība; Labās prakses popularizēšana ES fondu piesaistē; Brīvprātīgo darbs; Labās prakses popularizēšana zaļajai domāšanai; Darbs ar jauniešiem; Mūžizglītības pasākumu/programmu veicināna un attīstīšana; Nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanu politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā; Pilsoniskās sabiedrības veicināšana; Sociālekonomiskās attīstības veicināšana atbalstot projektus jauniešu un sieviešu aizsardzībai no vardarbības; Sniegt padomus par nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju; Veicināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā; Veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides; Veicināt Eiropas identitātes apziņu izkopšanu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra; Veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu ES; Stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām.
"Vilce Eiropā"
Jelgavas nov., Vilces pag., Vilce, "Vilces pamatskola"
Aiva Ozoliņa
+371 26351169
aiva.ozolina@jelgavasnovads.lv
Sociālo pakalpojumu attīstība un kvalitātes uzlabošana Zemgales novadā; projektu realizācija sabiedrības integrācijai un izglītošanai Zemgales novadā; uzņēmējdarbības atbalsts Zemgales novadā; resursu piesaiste dažādu attīstības un izglītības projektu realizēšanai.
"Mēs-Valgundei"
Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kalnciema vidusskola"
Iveta Caune
+371 28277403
ivetacaune@inbox.lv
Veicināt Valgundes pagasta ekonomisko un sociālo attīstību; veicināt formālās un neformālās izglītības attīstību; sekmēt mūžizglītības pasākumu ieviešanu Valgundes pagastā.