Atbalsts Jelgavas novada daudzbērnu ģimenēm

22.04.2016

Daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts).


Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija Saistošie noteikumi Nr. 20 nosaka  kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām.

Pakalpojums


Valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

  • Tiesības uz papildatvaļinājumu - (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));
  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa  atvieglojums -  (persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā;
  • Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas - (bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ;
  • Tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem - no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes vecāki;
  • Tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību - ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk bērni līdz  24 gadu vecumam, ja mācās vai aizbilstamie katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam (šo cenu 2015.gadā veido elektroenerģija - 0.0131 EUR/kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponente un PVN likme), bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam;
  • Tiesības uz Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte” - Latvijas Goda ģimenes apliecība ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu  ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes īpašniekiem iespējams saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā (www.godagimene.lv).