03.12.2022.

Viegli lasīt

Drukāt
Kur atrodas un kā sazināties ar Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem?
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90009118031
Tālruņi: 63022238; 26009600
e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv
 
Kas ir Jelgavas novada pašvaldība?
Jelgavas novada pašvaldība ir pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Jelgavas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
 
Kas ir Jelgavas novada dome?
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Domes darbu vada domes priekšsēdētājs - Madars Lasmanis.
 
Kādas ir domes priekšsēdētāja pilnvaras?
 • ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;
 • koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;
 • domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;
 • atver un slēdz kontus banku iestādēs un Valsts kasē;
 • saskaņo izpilddirektora lēmumus par pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;
 • dod saistošus rīkojumus pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
 • amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
 • veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos un domes  lēmumos.
Kādas ir izpilddirektora pilnvaras?
Atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības struktūrvienību darbu, kā arī veic pašvaldības kapitālsabiedrību darbības pārraudzību. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore - Līga Lonerte.

Jelgavas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Cenu pagasts
 • Elejas pagasts
 • Glūdas pagasts
 • Jaunsvirlaukas pagasts
 • Kalnciema pagasts
 • Lielplatones pagasts
 • Līvbērzes pagasts
 • Ozolnieku pagasts
 • Platones pagasts
 • Salgales pagasts
 • Sesavas pagasts
 • Svētes pagasts
 • Valgundes pagasts
 • Vilces pagasts
 • Vircavas pagasts
 • Zaļenieku pagasts
Jelgavas novada karogs:
Karogs ir viens no veidiem, kā īpaši nozīmīgos valsts svētkos, novadam būtiskos pasākumos un godināmās dienās paust un atklāt īpašo attieksmi, vienot un pārstāvēt savu pašvaldību, novadu, kolektīvu vai sporta komandu. Izstrādātais karoga mets ietver gan ģerboni - tātad grafisku atainojumu vēstures, kultūras un ekonomisko attiecību tradīcijām, savukārt fona krāsas pauž simbolismu vērtībām novadā šodien un vienmēr – darbu, labklājību un cēlumu. Karoga mets izceļ Jelgavas novada ģērboni uz balta un zeltīta horizontāli dalīta fona.
Logo:
Īstenojot Baltijas jūras reģiona programmas projekta Trans in Form aktivitātes, 2011. gadā izveidota novada logo zīme, izmantojot zaļu, zilu un zelta krāsu. Zaļā simbolizē zaļojošus un sulīgus labības dzinumus hektāriem tālu; zilā – Lielupi un tās pietekas, kas caurvij novada teritoriju, zelta – cilvēkus, ģimenes un darba tikumu – kā vērtīgus zelta graudus pēc ražas. Radītā logo zīme, pagriezta horizontāli, līdzinās staltai burai, kas pavērsta uz debesīm. Tas savukārt kalpojis kā radošs impulss kompleksam aktivitāšu kopumam, ko pašvaldība īstenojusi konkrētās mērķgrupās identitātes stiprināšanai, piederības veicināšanai un teritorijas vērtību atpazīšanai.