Jelgavas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vēlamies apzināt tās ģimenes, kuras mūsu novadā būtu gatavas uzņemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, pieņemot viņus uz laiku savā ģimenē un tādējādi aiztaupot ievietošanu bērnu aprūpes iestādē. 

Jelgavas novada bāriņtiesas politika ir vienkārša - palielināt audžuģimeņu skaitu novadā, kurās nepieciešamības gadījumā uz laiku varētu ievietot bērnus, kuri izņemti no bioloģiskās ģimenes. Situācijas, kāpēc bērnus izņem no ģimenēm ir dažādas, un tas nebūt nenozīmē, ka ģimene bijusi nelabvēlīga. Bērnus no ģimenēm izņem arī, ja, piemēram, vecāki saslimst un viņiem nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Gadījumos, ja bērns no ģimenes ir izņemts, mēs vispirms meklējam bērna radiniekus un iespēju viņu ievietot audžuģimenē, kas dzīvo tuvumā. Tikai tad, ja tas nav iespējams, bērnus ievieto aprūpes iestādē, bet ģimeniskā vide bērna attīstībai ir daudz svarīgāka, vēlamāka.

Jāpiebilst, ka audžuģimenes, kurās ievietoti bērni, tiek arī materiāli atbalstītas - pašvaldība ik mēnesi piešķir 143 eiro pabalstu bērna uzturēšanai, pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 350 eiro gadā, no kuriem 129 eiro izmaksā piecu darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas dienas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi), bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21.50 eiro mēnesī. Pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās bērni paliek tepat, jo tas ir izdevīgi abām pusēm - bērns paliek pazīstamā vidē, bet pašvaldībai ir iespējams atbalstīt vietējās ģimenes.

Audžuģimenes statuss var tikt piešķirts gan ģimenei (laulātajam pārim ar abu partneru piekrišanu), gan personai, kura dzīvo viena. Lai pieteiktos šī statusa saņemšanai, jādodas uz bāriņtiesu, jāuzrāda pase, jāraksta iesniegums un jāiesniedz vairāki dokumenti - laulības apliecības kopija, darba vietas izziņa un dokuments par izpeļņu, izziņa par novada teritorijā deklarēto dzīvesvietu. Bāriņtiesa pretendentu nosūta pie ģimenes ārsta, jo nepieciešams arī slēdziens par personas veselības stāvokli. Kad dokumenti iesniegti, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pretendenta piemērotību audžuģimenes statusam. Ja tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, ko rīko Labklājības ministrija. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par audžuģimenes statusa iegūšanu, bāriņtiesas un sociālie darbinieki ģimeni apciemo, apskata un izvērtē dzīves apstākļus, pārrunā interesējošās lietas.