Informācija par zemes likumiskās lietošanas maksu

Pamatojoties uz likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Civillikums) 38. panta prasībām, ja būve ir patstāvīgs īpašuma objekts saskaņā ar Civillikuma 14. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktu, būves īpašniekam ir tiesības uz lietošanas tiesībām uz zemi līdz būves apvienošanai vienā īpašumā ar zemi, ciktāl tas nepieciešams īpašuma tiesību īstenošanai pār būvi. Šādā gadījumā ir noteikts pienākums būves īpašniekam maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, kur likumiskās lietošanas maksas apmērs ir 4% no zemes kadastrālās vērtības, taču ne mazāk kā 50 EUR gadā. Ja būve ir patstāvīgs īpašuma objekts un zemes īpašnieks ir publiska persona, Civillikuma 38., 39., 40. un 41. panta prasības tiek piemērotas no 2024. gada 1. janvāra.

No minētā izriet, ka sākot ar 2024. gada 1. janvāri par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamām mājām noteikto funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu būs jāmaksā likumiskās lietošanas maksa, kas noteikta ar likumu un tāpēc tai nav nepieciešama atsevišķas vienošanās noslēgšana, nomas līgumā vai tiesas nolēmumā noteiktā nomas maksa saskaņā ar Civillikumu sākot no 01.01.2024. nav spēkā. Likumiskās lietošanas maksa attieksies uz:

  • dzīvokļu īpašniekiem, kam ir reģistrētas īpašuma tiesības zemesgrāmatā;
  • dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu, tiesiskajiem valdītājiem, kam ir reģistrētas īpašuma tiesības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  • privatizācijas subjektiem, kuri īpašuma tiesības uz privatizācijas objektu nav:
    • reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
    • nostiprinātas zemesgrāmatā.

Civillikuma 41. pants nosaka, ka likumiskās zemes lietošanas tiesības izbeidzas tikai tad:

  1. ja būve un zeme tiek apvienota vienā nekustamā īpašumā;
  2. ja būve, kas ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, tiek nojaukta.

Vēršam uzmanību, ka zemes likumiskās lietošanas maksas likme tiek piemērota no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam (pamatojoties uz Satversmes tiesas 02.05.2023. spriedumu lietā Nr. 2022-02-01).