Finanšu nodaļa ( turpmāk – Nodaļa)  saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, Jelgavas novada domes 2021.gada 21.oktobra Saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” 2. un 14.1. punktiem izskatīja sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām, kam parāds nav lielāks ka 15,00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, nolemj dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1766,25, tajā skaitā, pamatparādu EUR 1078,06, pamatparāda palielinājumu EUR 4,31, nokavējuma naudu EUR 683,88, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu:

 


 

Finanšu nodaļa ( turpmāk – Nodaļa), kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”(prot.nr.21) un Jelgavas novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumu “Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.g.29.decembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, izskatīja sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām , kam parāds nav lielāks ka 15,00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, nolemj dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 855,62, tajā skaitā, pamatparādu EUR 506,92, pamatparāda palielinājumu EUR 8,22, nokavējuma naudu EUR 340,48, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu.


Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Līgas Eglītes, prakses vieta: Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013, notariālu aktu par mantojuma lietas Nr. 2191-AKT izbeigšanu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

  1. Dzēst I. A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu “Bauskas iela 7-14” Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra  numurs 54489000196, kas nebija iekļauts kreditora prasījumā mantojuma lietā - pamatparādu 20,21 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu.

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 29.12.2020., Nr. 25, 32 §


Ņemot vērā Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, juridiskā adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, aktus par piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 26.panta devītās daļas 4.punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

  1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1254,43, tajā skaitā, pamatparādu EUR 686,92 pamatparāda palielinājumu EUR 14,04, nokavējuma naudu EUR 553,47, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu:

Nr.p.

k.

Vārds, uzvārds

Akta Nr.

Konta Nr.

Pamatparāds (EUR)

Pamat parāda palielinājums

(EUR)

Nokavējuma nauda

(EUR)

Kopējā parāda

summa (EUR)

1.

D. I.

00475/108/2020

36815

1,15

 

0,31

1,46

2.

D. I.

00475/108/2020

66

45,29

 

23,90

69,19

3.

S. P.

00490/108/2020

20594

238,51

 

238,00

476,51

4.

S. S.

00505/108/2020

20348

14,91

3,52

12,47

30,90

5.

R. G.

00497/108/2020

20322

13,57

3,08

11,37

28,02

6.

D. O.

00488/108/2020

20158

55,68

7,44

49,30

112,42

7.

I. Š.

00502/108/2020

18411

139,43

 

34,97

174,40

8.

I. Š.

00504/108/2020

18411

178,38

 

183,15

361,53

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 29.12.2020., Nr. 25, 31 §


Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” (prot.nr. 21 20.§) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no komercreģistra, par ko liecina publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un uzņēmumu datu bāzē Lursoft, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus juridiskajām personām par kopējo summu 207,55 EUR (divi simti septiņi eiro un 55 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu:

Firma

Reģistrācijas Nr.

Likvidācijas datums

Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par izslēgšanu no komercreģistra

Konta Nr.

Pamatparāds EUR

RIPO-SL SIA

43603005274

20.11.2002.

Dati no uzņēmumu datu bāzes Lursoft

29443

127,21

BLUKAS 2 SIA

53603028921

02.06.2020.

KMR00130459442837

501553

501852

23,53

56,81

Sakaņā ar domes sēdes prokotolu 25.06.2020., Nr.12, 35 §


 Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” (prot. nr. 21 20.§) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no komercreģistra, par ko liecina publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu juridiskai personai – SIA Nākotnes Ādminis, reģ.nr.43603003894, konta Nr.11959, izslēgta no komercreģistra 2019.gada 22.janvārī, publicēts Latvijas Vēstnesī ar Nr.KMR001201327137, par kopējo summu 105.62 EUR (viens simts pieci euro 62 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu.

Sakaņā ar domes sēdes prokotolu 27.11.2019.,  Nr.21, 30 §.


Finanšu nodaļa ( turpmāk – Nodaļa), kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”(prot.nr.21) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, izskatīja sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām , kam parāds nav lielāks ka 15.00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, nolemj dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 435.86, tajā skaitā, pamatparādu EUR 276.32, pamatparāda palielinājumu EUR 0.40, nokavējuma naudu EUR 159,14, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu.


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295. panta trešo punktu un 300. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 2011. gada 18. marta rīkojumu Nr. 3-2/45 apstiprinātās kārtības “Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites organizācija” 17. punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, Uzņēmumu datu bāzes Lursoft datiem,  novada dome nolemj: izslēgt no zembilances uzskaites bezcerīgos debitoru administratīvo pārkāpumu naudas sodu parādus, kurus uzlikusi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir saņemti Zvērinātu tiesu izpildītāju lēmumi par izpildu lietvedības izbeigšanu, 739,88 EUR (septiņi simti trīsdesmit deviņi euro 88 centi) apmērā sarakstā minētajām personām.

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.12.2018., Nr.17, 20 §.


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295. panta trešo punktu un 300. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 2011. gada 18. marta rīkojumu Nr. 3-2/45 apstiprinātās kārtības “Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites organizācija” 17. punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, Uzņēmumu datu bāzes Lursoft datiem,  novada dome nolemj: izslēgt no zembilances uzskaites bezcerīgos debitoru administratīvo pārkāpumu naudas sodu parādus, kurus uzlikusi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo uzņēmums ir likvidēts vai beidzis darbību, 500 EUR (pieci simti euro) apmērā sarakstā minētajam uzņēmumam:

Nr. p.k.

Uzņēmuma nosaukumus, reģistrācijas numurs Lēmuma numurs Parāda summa, EUR

Likvidācijas/ darbības izbeigšanas datums

Parāda dokumenta gads
1.

SIA “Balt Energo Wood”, 40003986210

139AK97/JD000878 500,00 04.07.2018. 2013
Kopā: 500,00 EUR        

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.12.2018., Nr.17, 20 §.


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295. panta trešo punktu un 300. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 2011. gada 18. marta rīkojumu Nr. 3-2/45 apstiprinātās kārtības “Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites organizācija” 17. punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, Uzņēmumu datu bāzes Lursoft datiem,  novada dome nolemj: izslēgt no zembilances uzskaites bezcerīgos debitoru administratīvo pārkāpumu naudas sodu parādus, kurus uzlikusi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, 55 EUR (piecdesmit pieci euro) apmērā sarakstā minētajām personām.

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.12.2018., Nr.17, 20 §.


Izskatot Finanšu nodaļas ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2001.gada 30.maijā mirušajai M.M., personas kods ***,  pamatojoties uz zvērinātas notāres Vitas Krekles Muižnieces 11.05.2017. reģistra Nr.1532 aktu par mantojuma lietas izbeigšanu un atzīšanu par bezmantinieka mantu, likuma "Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • Dzēst M.M. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 27,95 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu  .

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 28.11.2018., Nr.16, 17 §.


Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”(prot.nr.21) veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, sagatavoto sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām , kam parāds nav lielāks ka 15,00 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61daļu, Jelgavas novada dome nolemj:

  • dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 578,53, tajā skaitā, pamatparādu EUR 321,06, pamatparāda palielinājumu EUR 0,78, nokavējuma naudu EUR 256,69, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu (pielikums Nr.1).

Saskaņā ar domes sēdes protokolu 31.10.2018., Nr.15, 14 §.


Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada pašvaldība dzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādu:

Firmas nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Likvidācijas datums

Publikācija

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par izslēgšanu no komercreģistra

Konta Nr.

Pamatparāds

EUR

Domes sēdes protokols

AMBERVUDS SIA

53603015471

08.06.2017.

KMR00105963346360

15200

1480,10

27.09.2017., Nr.14,19 §.

ANGLO BALTIC SIA

40003333561

10.05.2012.

KMR00057773461302

6275

0,50

27.09.2017., Nr.14,19 §.

BAKS SIA

43603008726

28.10.2013.

KMR00068832112245

15388

15389

15582

17,10

43,37

20,42

27.09.2017., Nr.14,19 §.

DURVJU UN LOGU SERVISA CENTRS SIA

50003585571

14.02.2013.

KMR00063209432398

2120

443,35

27.09.2017., Nr.14,19 §.

ELKo SIA

40003225008

14.05.2015.

KMR00084095357226

28330

346,25

27.09.2017., Nr.14,19 §.

G.I.K.S. SIA

53603025821

11.07.2011.

KMR0005183252509

23536

138,24

27.09.2017., Nr.14,19 §.

JELGAWOOD SIA

40003125350

01.08.2016.

KMR00098104831614

17804

17968

18259

17971

218,53

677,01

576,78

305,61

27.09.2017., Nr.14,19 §.

PASADARISIA

43603054320

07.08.2017.

KMR0010716341215

125622

125621

93,06

 7,79

27.09.2017., Nr.14,19 §.

TEMEI SIA

40003598733

01.07.2013.

KMR00066294062864

32058

341,55

27.09.2017., Nr.14,19 §.

URĶIS SIA

40102026814

20.10.2014.

KMR00078042960206

63961

417,10

27.09.2017., Nr.14,19 §.

ZEMGALES PIENS AS

50003017922

06.01.2017.

KMR00102556939441

28195

28632

168,81

953,71

27.09.2017., Nr.14,19 §.
NORDEX A SIA 43603020146 11.06.2018. KMR00115030244365

25902

14,36 26.09.2018., Nr.13, 16 §.