Darbinieki

Vaiva Laimīte

Pārvaldes vadītāja p.i.
vaiva.laimite [at] jelgavasnovads.lv

Aigars Strupulis

Vadītāja vietnieks
aigars.strupulis [at] jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada Īpašuma pārvalde nodrošina pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu, satiksmes infrastruktūras, meliorācijas sistēmu pārvaldību un vides aizsardzības pasākumu izpildi.

Plāno meliorācijas uzturēšanas darbu veikšanu novada teritorijā, izskata iedzīvotāju sūdzības par meliorācijas sistēmu darbības problēmām un izvērtē meliorācijas sistēmas stāvokli un plāno to atjaunošanu.

Koordinē darbus transporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanā, plāno ielu apgaismojuma izveidi, ceļu un ielu rekonstrukcijas darbus.

Veido un uztur pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemju datu bāzi, plāno šo zemju turpmāko izmantošanu, veic īpašuma tiesību sakārtošanu, nodrošina racionālu pašvaldības īpašumu izmantošanu, līdzdarbojas mājokļu politikas realizācijā. Vienlaikus savas kompetences ietvaros pārvalda visas pašvaldības teritorijā esošās zemes – izskatot iedzīvotāju iesniegumus, pārvaldot valsts rezerves zemes fondu u.c.

Apzina un kopj vides objektus (parki, skvēri), apsaimnieko ūdens un mežu resursus (upju tīrīšanas talku organizēšana, meža apsaimniekošanas plānošana), pārrauga kapsētas un piemiņas vietas, izsniedz derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, uzrauga to ievērošanu, izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus meža, rēķina zaudējumus par nelikumīgu koku ciršanu ārpus meža, piedalās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās, saskaņo piesārņojošo darbību vietas, kontrolē latvāņu izplatību, plāno tās ierobežošanu, apkopo degradēto teritoriju uzskaiti, plāno to sakārtošanu, izskata sūdzības. Normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju vides aizsardzības jomā izpilde.