Interešu izglītība - personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Interešu izglītības mērķis ir radīt iespējas bērnu un jauniešu personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un tā sekmē formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju (dzīves prasmju apgūšana, sociālas atstumtības mazināšana, antisociālas uzvedības prevencija).

Jelgavas novadā bērnu un jauniešu interešu izglītību - kultūrizglītības programmas, vides izglītības programmas, tehniskās jaunrades programmas, jauniešu iniciatīvu programmas un citas - realizē izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes un jauniešu kultūrizglītības programmas arī  kultūras nami . 

Jelgavas novada interešu izglītības piedāvājums 2023./2024.mācību gadā:

Interešu izglītības programmas apstiprina Interešu izglītības un neformālās izglītības programmu  komisija.

Finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai nodrošina Valsts piešķirtā mērķdotācija pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no valsts budžeta atbilstoši skolēnu skaitam un pašvaldība -  programmām, kam mērķdotācijas līdzekļu nepietiek , kā arī materiāli tehniskajai bāzei.

Interešu izglītības un  neformālās izglītības programmu  komisija  veic arī interešu izglītības  programmu licencēšanu, atbilstoši Jelgavas novada saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par interešu izglītības programmu licencēšanu”.

Pieteikums atļaujas izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai:

Komisija veic pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"