2020.gada 29.aprīlī Jelgavas novada dome izskatīja jautājumu par komercdarbības (de minimis) atbalsta sniegšanu komercdarbībai un, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, un lēma:

 1. Apstiprināt kritērijus nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā nomas objektiem, kuri tiek izmantoti veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Jelgavas novadā:
  1. Atbalstu samazinātas telpu nomas maksas veidā piešķir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no telpu nomas maksas, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs.
  2. Saimnieciskās darbības veicējs ir:
   1. aptieku pakalpojuma sniedzējs, kurš pakalpojumu sniedz Jelgavas novadā;
   2. zobārstniecības pakalpojumu sniedzējs, kurš sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktām personu grupām Jelgavas novadā;
   3. ārstu prakse, kura sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktām personu grupām Jelgavas novadā.
 2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes 2019.gada 29.maija lēmumu “Par samazinājuma noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai” (protokols Nr.9; 33.§) daļā par zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem un ģimenes ārstiem un 2019.gada 30.oktobra lēmumu “Par samazinājuma noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai” (protokols Nr.19; 26.§).