Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 12.§).

Telpu izmantošanas mērķi:

  • Lielā zāle tiek iznomāta semināru/ konferenču/ nodarbību, citu izglītojošu pasākumu un bēru mielastu (līdz 5 stundām) organizēšanai;
  • Mazā zāle un/vai Kamīnzāle tiek iznomātas dažādu pasākumu organizēšanai.

Norādītās telpas tiek iznomātas dažādu pasākumu organizēšanai: