(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 17.04.2023
Paredzētās darbības nosaukums Komersanta ceļa “Meža ceļš 9-17 21B101" būve” un “Meža ceļš 2919-2806 21B16” būvniecība
Iesniedzējs SIA "ReālProjekts" (reģistrācijas Nr. 40203239458) Gaismas iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101;
Paredzētās darbības norises vietas adrese Nekustamais īpašuma “Meža pētīšanas stacija” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 54440020124; zemes vienības kadastra apzīmējums: 54440010048); Jelgavas novada Cenas pagastā.
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Plānotais meža autoceļš neatrodas Natura 2000 teritorijā vai 100m attālumā no tās.
Atrašanās Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā.
Informācija par paredzēto darbību Plānota komersanta ceļu būvniecība un pārbūve. Kopējais ceļu garums ~ 3,04 km. Ceļš paredzēts ar nobrauktuvēm. Ceļa platums 4,5 m. Ceļa seguma materiāls – drupināta grants.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 27.05.2023 rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 vai elektroniski ap@vvd.gov.lv.