2024. gada 11. marta Jelgavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums”, nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Jelgavas novadā.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kurā iekļautas plašas iespējas sekmēt iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās. Viens no šādiem līdzdalības veidiem ir iedzīvotāju padomes, kas rada iespējas vietējām kopienām aktīvi iesaistīties pašvaldības darbā un aizstāvēt savas intereses.

Pašvaldība par pieteikšanos padomes locekļa amatiem informēs pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv un informatīvajā izdevumā “Jelgavas novada ziņas”. Pēc padomju locekļu kandidātu saraksta publiskošanas sekos padomes vēlēšanas, kuras pagastos organizēs klātienē.

Kandidātus padomes sastāvam varēs izvirzīt pagasta iedzīvotāji, bet, ja kandidāts tiek izvirzīts pēc citu iedzīvotāju iniciatīvas, tad jābūt pievienotai izvirzītā iedzīvotāja piekrišanai. Tāpat pretendents varēs pieteikt arī pats sevi. Pēc padomju izveides iesaistītajiem dalībniekiem sēdes būs jāsasauc ne retāk kā divas reizes gadā vai biežāk, ja to pieprasa padomes vairākums. Padomes sēžu organizēšanai varēs izmantot pašvaldības īpašumā esošās telpas, iekārtas un aprīkojumu, iepriekš to saskaņojot. Padomes locekļu darbs nebūs algots.

Svarīgi, lai padomēs darbotos dažādu jomu, vecuma, interešu pārstāvji, tādēļ pieteikties aicināts būs ikviens – vai tas būtu uzņēmējs, pensionārs, jaunietis, jaunā māmiņa, bezdarbnieks vai kāds cits. Vienīgais ierobežojošais faktors ir vecums – personai, kas vēlēsies darboties iedzīvotāju padomē, jābūt 16 gadus vecai. Un par padomes locekli nevarēs būt domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki.