APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2021.gada 28.janvāra sēdes
Lēmumu Nr.3(protokols Nr. 3)

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2021 "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem”, “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, 
likumu “Par pašvaldībām”, MK 27.12.2005. 205.gad 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1032 “Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” un 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”

1.    Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2.    Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā :


2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 15 261 284 EUR,
2.2. kārtējā gada izdevumi - 19 033 833 EUR,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 2 407 643 EUR,
2.4. plānotais aizņēmums no Valsts kases 1 946 569 EUR,
2.5. ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa 490 553 EUR.

3.    Apstiprināt Ozolnieku novada  pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) :

4.    Ozolnieku novada pašvaldība pēc vajadzības lemj par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5.    Ozolnieku novada pašvaldība ir tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
                
6.    Ozolnieku novada pašvaldība  2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7.    Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8.    Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un tie ir publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                  A.Ozoliņš

 

 

 

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 23.janvāra sēdes
Lēmumu Nr.16, protokols Nr.2

Ozolnieku novada  domes saistošie noteikumi Nr.4/2020  "Par ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem”, “Likumu par budžetu un finanšu vadību”,  likumu “Par pašvaldībām”, MK 27.12.2005. 205.gad 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” un 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”

1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā


2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 15901277 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi - 18538177 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 2889416 euro.

3. Apstiprināt Ozolnieku novada  pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 429 505 euro:


4. Ozolnieku novada pašvaldība lemj par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Ozolnieku novada pašvaldība ir tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 euro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu (pašvaldības budžetā var paredzēt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem, kuru apjoms nedrīkst pārsniegt 2 procentus no saimnieciskajā gadā plānotajiem pašvaldības izdevumiem).        

6. Ozolnieku novada pašvaldība  2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie ir publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                D.Liepiņš

Pielikumi:

 

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 19. decembra lēmumu Nr. (protokols Nr.)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.30/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, izdarīt grozījumus
Ozolnieku noada pašvaldības budžetā 2019.gadam.

 

Budžeta grozījumi tiek izdarīti, jo :

 1. ir palielinājušies vairāki ieņēmumu posteņi;
 2. vairākām pašvaldības struktūrvienībām sava budžeta ietvaros ir mainīti izdevumu posteņi;
 3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanas izdevumi ir pārdalīti starp Teritorijas un mājokļu uzturēšanu Ozolniekos, Teritoriju un mājokļu uzturēšanu Salgalē un Kapu saimniecību;
 4. no transfertiem Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pārcelti līdzekļi transfertiem Izglītības pakalpojumu nodrošināšanai

Pamatojoties uz iepriekš minēto:

 1. Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu plānā:

 

Struktūrvienības kods

Plāns pirms grozījumiem

Grozījumi +/-

Plāns ar izmaiņām

Komentāri

Valsts un pašvaldību nodevas (09.000)

 

 

 

 

 

Bāriņtiesa

10.400

2733

3600

6333

Palielinājušies nodevu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti (18.000)

 

 

 

 

 

Atbalsts bezdarba gadījumā

10.500

12337

700

13037

Palielinoties darba vietas apmaksas apmēram, palielinājušies ieņēmumi no Nodarbinātības aģentūras

Iestādes ieņēmumi (21.000)

 

 

 

 

 

SAC Zemgale

10.201

1394297

18500

1412797

Palielinoties pensiju apmēram, palielinājušies no VSAA saņemtie maksājumi klientu pensijām

 

 1. Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta izdevumu plānā:

 

Struktūrvienības kods

Plāns pirms grozījumiem

Grozījumi +/-

Plāns ar izmaiņām

Komentāri

Atlīdzība (1000)

 

 

 

 

 

Pārvalde

01.111

612578

11000

623578

Nākusi klāt viena štata vieta-lietvede IKS daļā

Sporta nodaļa

08.111

34639

13200

47839

Budžetā bija paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai, bet gadījumos, kad ar pakalpojumu sniedzēju tika slēgts uzņēmuma līgums, apmaksa tika veikta kā darba samaksa

Sporta komplekss Mālzeme

08.113

30307

4000

34307

No izdevumiem komunālajiem maksājumiem novirzīti Atalgojumam

Kultūras nodaļa

08.201

57747

3000

60747

Budžetā bija paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai, bet gadījumos, kad ar pakalpojumu sniedzēju tika slēgts uzņēmuma līgums, apmaksa tika veikta kā darba samaksa

Vainu bibliotēka

08.212

12298

700

12998

Izmaksāts apbedīšanas pabalsts

Ozolnieku vidusskola

09.212

1208033

26000

1234033

Saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksātie līdzekļi nebija paredzēti budžetā

Bāriņtiesa

10.400

60604

3600

64204

Darbiniekiem saskaņā ar rīkojumu noteikta piemaksa pie darba algas 25% apmērā no iekasēto nodevu apjoma, kas nebija plānots budžetā

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos

06.6111

192328

-15000

177328

No Ozolnieku Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas Atalgojuma izmaksām pārcelts Salgales Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas daļas Atalgojumam un Kapu saimniecības Atalgojuma izmaksām

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Salgalē

06.6112

116542

8500

125042

No Ozolnieku Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas Atalgojuma izmaksām pārcelts Salgales Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas daļas Atalgojumam

Kapu saimniecība

06.612

46314

6500

52814

No Ozolnieku Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas Atalgojuma izmaksām pārcelts Kapu saimniecības Atalgojuma izmaksām

Preces un pakalpojumi (2000)

 

 

 

 

 

Būvvalde

04.430

4903

3700

8603

Tika saņemti juridiskie pakalpojumi, kas nebija paredzēti budžetā 2000 EUR apmērā, datortehnikas uzstādīšanai iegādāts inventārs 1700 EUR apmērā, nauda ņemta no datortehnikas iegādei paredzētiem līdzekļiem

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Salgalē  

06.6112

127560

50000

177560

Palielināti izdevumi Ceļu un ielu kārtējam remontam

Kapu saimniecība

06.612

20296

5000

25296

No Kapu saimniecības pamatkapitāla veidošanai paredzētajām izmaksām novirzīti līdzekļi Sauso sadzīves atkritumu izvešanai

Sporta nodaļa

08.111

112329

-13200

99129

Pakalpojumu apmaksai paredzētie līdzekļi novirzīti Atlīdzībai

Sporta komplekss Mālzeme

08.113

26867

-4000

22867

No izdevumiem komunālajiem maksājumiem novirzīti Atalgojumam

Kultūras nodaļa

08.201

76000

-3000

73000

Budžetā bija paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai novirzīti atalgojumam- uzņēmuma līgumiem

Vainu bibliotēka

08.212

3510

-700

2810

Pakalpojumu apmaksai paredzētie līdzekļi novirzīti apbedīšanas pabalsta izmaksai (atlīdzība)

PII Bitīte

09.112

91805

13000

104805

Pamatkapitāla veidošanai paredzētie līdzekļi novirzīti telpu remontdarbiem

Salgales PS

09.215

128713

5000

133713

No pamatkapitāla veidošanai paredzētajiem līdzekļiem no virzīta nauda skolēnu ēdināšanai

Izglītības nodaļa

09.815

65111

-1500

63611

No līdzekļiem, ka bija paredzēti programmatūras pilnveidošanas vajadzībām, pārcelti datortehnikas iegādei

Jaunatnes lietu nodaļa

09.819

25667

3000

28667

No līdzekļiem, kas bija paredzēti pamatkapitāla veidošanai, nopirkti pufi

Ozolnieku vidusskola

09.212

451317

-6000

445317

Mācību līdzekļiem paredzētie līdzekļi novirzīti Atalgojumam

Pamatkapitāla veidošana (5000)

 

 

 

 

 

Pārvalde

01.111

105000

-11000

94000

Bija paredzēti līdzekļi naudas ieguldījumam Ozolnieku KSDU, nav tērēts, novirzīts atalgojumam

Būvvalde

04.430

9405

-3700

5705

Datortehnikas iegādei paredzētie līdzekļi novirzīti izdevumu segšanai par juridiskajiem pakalpojumiem un inventāram datortehnikas uzstādīšanai

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos

06.6111

2211914

-50000

2161914

No pamatkapitāla izveidei paredzētiem līdzekļiem, no virzīti līdzekļi ielu un ceļu kārtējam remontam Salgalē

Kapu saimniecība

06.612

11979

-5000

6979

No Kapu saimniecības pamatkapitāla veidošanai paredzētajām izmaksām novirzīti līdzekļi Sauso sadzīves atkritumu izvešanai

PII Bitīte

09.112

79635

-13000

66635

Pamatkapitāla veidošanai paredzētie līdzekļi novirzīti telpu remontdarbiem

Salgales PS

09.215

197819

-5000

192819

No pamatkapitāla veidošanai paredzētajiem līdzekļiem no virzīta nauda skolēnu ēdināšanai

Izglītības nodaļa

09.815

2300

1500

3800

No līdzekļiem, ka bija paredzēti programmatūras pilnveidošanas vajadzībām, pārcelti datortehnikas iegādei

Jaunatnes lietu nodaļa

09.819

3700

-3000

700

No līdzekļiem, kas bija paredzēti pamatkapitāla veidošanai, nopirkti pufi

Ozolnieku vidusskola

09.212

49250

-20000

29250

Datortehnikai paredzētie līdzekļi, novirzīti Atlīdzībai

Sociālie pabalsti (6000)

 

 

 

 

 

SAC Zemgale

10.201

60000

18500

78500

Palielinoties pensijām, ir palielinājusies arī 10% apmērā izmaksājamās pensijas apmērs klientiem

Atbalsts bezdarba gadījumā

10.500

10825

700

11525

Palielinoties darba vietas apmaksas apmēram, palielinājušies ieņēmumi no Nodarbinātības aģentūras un izmaksātais nodarbinātības pabalsta apmērs

Transferti (7000)

 

 

 

 

 

Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

09.821

284000

10000

294000

Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai pārcelti transfertiem Izglītības funkciju nodrošināšanai

Sociālais dienests

10.911

51480

-10000

41480

Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai pārcelti transfertiem Izglītības funkciju nodrošināšanai

Pielikumi:

___________________________________________________________________________________

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr.17 (protokols Nr.12)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.20/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, izdarīt grozījumus
Ozolnieku noada pašvaldības budžetā 2019.gadam.

Budžeta grozījumi tiek izdarīti, jo :

 1. par laika periodu no 01.09.2019. līdz 31.12.2019. ir mainījusies Izglītības ministrijas piešķirtā dotācija izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam;
 2. ir palielinājušies Pašvaldības policijas naudas sodu ieņēmumi., kas ļauj palielināt Pašvaldības policijas izdevumus formas tērpu iegādei;
 3. ir apstiprināts Centrālās vēlēšanu komisijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojums Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Budžeta tāme ir papildināta gan par piešķirtā finansējuma ieņēmumu, gan izdevumu daļu;
 4. vairākām pašvaldības struktūrvienībām sava budžeta ietvaros ir mainīti izdevumu posteņi;
 5. ir samazināti Sociālā dienesta izdevumos plānotie transfertu izdevumi, palielināti izdevumi autotransporta iegādei gan Sociālajam dienestam, gan Pašvaldības policijai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto:

 1. Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu plānā:

   

  Struktūrvienības kods

  Plāns pirms grozījumiem

  Grozījumi +/-

  Plāns ar izmaiņām

  Komentāri

  Naudas sodi un sankcijas (10.000)

   

   

   

   

   

  Pašvaldības policija

  03.110

  12500

  5500

  18000

  Palielinājušies ieņēmumi no policijas uzliktajiem naudas sodiem

  Valsts budžeta transferti (18.000)

   

   

   

   

   

  Vēlēsanu izdevumi

  01.611

  0

  10663

  10663

  Piešķirta dotācija EP vēlēšanām

  PII Zīlīte

  09.111

  126017

  -6204

  119813

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  PII Bitīte

  09.112

  40941

  975

  41916

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  PII Saulīte

  09.113

  70216

  -3207

  67009

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  PII Pūcīte

  09.117

  41847

  13567

  55414

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  Teteles PS

  09.211

  614483

  5186

  619669

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  Ozolnieku VSK

  09.212

  1039220

  18839

  1058059

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  Garozas PS

  09.214

  197253

  -13257

  183996

  IZM piešķirtā mērķdotācija

  Salgales PS

  09.215

  154019

  7305

  161324

  IZM piešķirtā mērķdotācija

 

2. Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta izdevumu plānā:

 

Struktūrvienības kods

Plāns pirms grozījumiem

Grozījumi +/-

Plāns ar izmaiņām

Komentāri

Atlīdzība (1000)

 

 

 

 

 

Vēlēšanu izdevumi

01.611

0

9158

9158

Dotācija EP vēlēšanām

PII Zīlīte

09.111

669956

-6204

663752

IZM piešķirtā mērķdotācija

PII Bitīte

09.112

324158

975

325133

IZM piešķirtā mērķdotācija

PII Saulīte

09.113

471066

-3207

467859

IZM piešķirtā mērķdotācija

PII Pūcīte

09.117

309254

13567

322821

IZM piešķirtā mērķdotācija

Teteles PS

09.211

436512

5186

441698

IZM piešķirtā mērķdotācija

Ozolnieku VSK

09.212

1189194

18839

1208033

IZM piešķirtā mērķdotācija

Garozas PS

09.214

461848

-13257

448591

IZM piešķirtā mērķdotācija

Salgales PS

09.215

400739

7305

408044

IZM piešķirtā mērķdotācija

Preces un pakalpojumi (2000)

 

 

 

 

 

Vēlēšanu izdevumi

01.611

0

1505

1505

Dotācija Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Pašvaldības policija

03.110

15181

5100

20281

No ieņēmumu palielinājuma tika segti izdevumi formas tērpu iegādei

Būvvalde

04.430

3403

1500

4903

Iegādāti dažādi materiāli un preces datoru uzstādīšanai, samazināti līdzekļi datortehnikas iegādei

Sporta nodaļa

08.11127

112858

-529

112329

Iegādāts mobilais telefons nodaļas vadītājam, samazināti krājumiem paredzētie līdzekļi

Sporta komplekss Mālzeme

08.113

30367

-3500

26867

No līdzekļiem, kas bija  paredzēti ēku remontam segti jumta remonta izdevumi, kas klasificēti kā kapitālais remonts

Ozolnieku sporta skola

09.513

122550

-3000

119550

No līdzekļiem, kas bija paredzēti mācību līdzekļiem nopirktas slaloma laivas

Pamatkapitāla veidošana (5000)

 

 

 

 

 

Pašvaldības policija

03.110

49098

14000

63098

Transporta iegādei

Būvvalde

04.430

10905

-1500

9405

Iegādāti dažādi materiāli un preces datoru uzstādīšanai, samazināti līdzekļi datortehnikas iegādei

Sporta nodaļa

08.11127

0

529

529

Iegādāts mobilais telefons nodaļas vadītājam, samazināti krājumiem paredzētie līdzekļi

Sporta komplekss Mālzeme

08.113

4500

3500

8000

No līdzekļiem, kas bija  paredzēti ēku remontam segti jumta remonta izdevumi, kas klasificēti kā kapitālais remonts

Ozolnieku sporta skola

09.513

8387

3000

11387

No līdzekļiem, kas bija paredzēti mācību līdzekļiem nopirktas slaloma laivas

Sociālais dienests

10.911

186053

6000

192053

Transporta iegādei

Transferti (7000)

 

 

 

 

 

Sociālais dienests

10.911

71480

-20000

51480

Samazināti transfertu izdevumi, palielināti izdevumi autotransporta iegādei Sociālajam dienestam un Pašvaldības policijai

 

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

 

____________________________________________________________________________________

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.11
protokols Nr.10

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.19/2019 “Grozījumi Ozolnieku novada  pašvaldības
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un izmaiņām Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada amatu vietu sarakstā , grozīt pamatbudžeta izdevumu plānu:

 

Struktūrvienības kods

Plāns pirms grozījumiem

Grozījumi +/-

Plāns ar izmaiņām

Komentāri

Atlīdzība (1000)

 

 

 

 

 

Sporta komplekss “Mālzeme”

08.113

35 854

-5 547

30 307

Ar 01.10.2019. likvidētas karatē un boksa trenera amata vietas ar amata algu 745 EUR mēnesī

Sporta skola

09.513

177 405

5 584

182 989

 Ar 01.10.2019. izveidotas karatē un boksa trenera amata vietas ar amata algu 750 EUR mēnesī

 

Pielikumā:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

____________________________________________________________________________________

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.10, (protokols Nr.7)

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.17/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””


Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu Ozolnieku novada dome nolemj:

 1. Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 150 346.00 EUR:

 

Struktūrvienības kods

Plāns pirms grozījumiem

Grozījumi +/-

Plāns ar izmaiņām

Komentāri

Valsts budžeta transferti (18.000)

 

 

 

 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.6111

333 309

150 346

483 655

Precizēti ESF ieņēmumi DI projekta realizācijai Ānes sociālo pakalpojumu centrā

 

2.Pamatbudžeta izdevumu plānu samazināt par 2 369 095.14 EUR:

 

Struktūrvienības kods

Plāns pirms grozījumiem

Grozījumi +/-

Plāns ar izmaiņām

Komentāri

Pamatkapitāla veidošana (5000)

 

 

 

 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos

06.6111

2667483

-902836.66

1764646.34

Jaunatnes ielas pārbūve -440000

Gājēju celiņš līdz Brankām +15863

Stāvlaukums pie Domes -40000

Ietvju remonts Stadiona ielas posms -6000

Kanalizācijas proj. Ozolniekos -30454 (DRN)

Ūdenssaimniecības proj. Ozolniekos -60000 (DRN)

Spiedvada pārbūve Ānē -90510 (DRN)

Ānes dīķa labiekārtoša. -46000 (DRN)

Branku dīķa labiekārtoš. -18750 (DRN)

Ānes ciema NAI projektēšana -3327

Ānes ciema NAI būvniecība -100000

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ānes ciemā -38000

Gāzes vada rekonstrukcija Ānē -2552.66

Branku dīķa apkārtnes labiekārtošana -5250

Mežaparka labiekārtošana -28000

Ielu apgaismojums Tetelē  +2679

Jauna pieslēguma izbūve gājēju ietvei līdz Brankām -12535

 

PII Zīlīte

09.111

42 000

-27 000

15 000

LŪK sistēmas izbūve -27000

Salgales PS

09.215

192 994

4 824.52

197 818.52

Sporta laukuma labiekārtošana +4634

Bruģa seguma atjaunošana +190.52

Kapu saimniecība

06.612

188 720

-176 741

11 979

Teteles kapličas projektēšana -26741

Teteles kapličas būvniecība -150000

SAC Zemgale

10.201

411690

11 613

423303

Ēku energoefektivitātes  +11613

PII (jaunā)

09.118

846 000

-729 598

116 402

Bērnudārza projektēšana +20402

Bērnudārza būvniecība -750000

Sporta skola

09.513

528 000

-519 613

8 387

Kompleksa projektēšana -119613

Sporta zāles būvniecība -400000

PII Bitīte

09.112

89 730

-10 095

79 635

Ventilācijas sistēmas izbūve -2340

W/C telpu remonts -7755

Garozas PS

09.214

63 500

-7 849

55 651

Ieejas mezgla remonts -7849

PII Saulīte

09.113

35 900

-11 800

24 100

Grupu telpu remonts -11800

 

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2019 “Grozījumi Ozolnieku novada  pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.

 

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

 

____________________________________________________________________________________


Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.21, protokols Nr.5

Ozolnieku novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2019
„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus pa  atsevišķiem ieņēmumu veidiem un struktūrvienībām, saskaņā ar 1. un 4.pielikumu.

2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus pa  funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām atsevišķos izdevumu veidos un struktūrvienībās, saskaņā ar 2.,3 un 4.pielikumu.

3. Apstiprināt saistību apmēra izmaiņas saskaņā ar 5.pielikumu.

4. Apstiprināt investīciju plāna izmaiņas saskaņā ar 6.pielikumu.

Pielikumā:
1.pielikums " Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2019.gadam"
2.pielikums "Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam"
3.pielikums "2019.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām"
4.pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam"
5.pielikums "Pārskats par saistību apmēru"
6.pielikums "Investīciju projekti"

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.24, protokols Nr.2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt 2019.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019. 2 779 472 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 794 827 EUR apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 19 619 497 EUR apmērā saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 2 873 500 EUR apmērā saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu apmēru saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 673 555 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.

2. Apstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2019.
202923 EUR apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumus 324 000 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 3 188 EUR apmērā.
2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2019. 20 710 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Valsts budžeta transfertu ieņēmumus autoceļu uzturēšanai 21 3084 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 21 3084 apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 20 710 EUR apmērā.

3. Apstiprināt 2019.gada Ziedojumu un dāvinājumu plānu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2019. 1 338 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumus 500 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1 000 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2019. 838 EUR apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.

4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saskaņā ar 7.pielikumu.

5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.

 

 

Pielikumā:

1.pielikums „Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2019.gadam".

2.pielikums „Pamatbudžeta izdevumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam".

3.pielikums „2019.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām".

4.pielikums „Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".

5.pielikums „Pārskats par saistību apmēru".

6.pielikums „Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".

7. 7.pielikums „Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".

8. Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.

Investīciju projekti

Par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2018.gadā

Ozolnieku novada domes pārskats par 2017.gada budžeta izpildi sagatavots pamatojoties uz likumiem "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžeta un finanšu vadību", "Par pašvaldībām", MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" un MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju".

2019. gada 24. janvārī domes sēdē nolēma:

1. Atstiprināt 2018.gada Pamatbudžeta izpildi:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. 2 636 339 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumi 14 458 004 EUR saskaņā ar 1. un 4. pielikumu;
- izdevumi 14 106 295 EUR saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmuma no Valsts Kases parāda atmaksa 208 576 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 2 779 472 EUR.

 

2. Atstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta izpildi:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2018.
67 555 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 145 198 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumi 9 830 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 202 923 EUR.
2.2. - naudas līdzekļu atlikums Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2018. 77 704 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Valsts budžeta transfertu ieņēmumi autoceļu uzturēšanai 213 084 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumi 270 078 EUR saskaņā ar 6. pielikumu.
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 20 710 EUR.

 

3. Atstiprināt 2018.gada Ziedojums:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2018. 1 027 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumi 7 803 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumi 7 492 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2018. 1338 EUR.

 

____________________________________________________________________________________

„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam""

2018. gada 18. oktobra domes sēdē nolēma:

1. Apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus pa atsevišķiem ieņēmumu veidiem un struktūrvienībām, saskaņā ar 1. un 4.pielikumu.

2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām atsevišķos izdevumu veidos un struktūrvienībās, saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Skaidrojumi

Skaidrojumi

Paskaidrojuma raksts

 


 

2018. gada 18. janvāra domes sēdē nolēma:

1. Atstiprināt 2018.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. 2 636 287 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 316 655 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 16 755 283 euro apmērā saskaņā ar 2.,3.un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 425 000 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu atmaksu 208 576 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 414 083 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

2. Atstiprināt 2018.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Dabas resursu nodokļa kontā uz 01.01.2018. 67 555 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa izdevumus 191 820 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.

2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2018. 77 704 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda ieņēmumus 207 065 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 284 770 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.

3. Atstiprināt 2018.gada Ziedojumu un dāvinājumu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2018. 1 027 euro apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1027 euro apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.

4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saskaņā ar 6.pielikumu.

5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.

 

Pielikumā:

1. 1.pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2018.gadam".

2.pielikums "Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadam".

3.pielikums "Izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadam".

4.pielikums "Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam".

5.pielikums "Aizņēmumu apmēra kopsavilkums 2018.gadam"

6.pielikums "Aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēra kopsavilkums 2018.gadam"

7.pielikums "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam"

8.pielikums "Ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018gadam"

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam