Personai, kura vēlas uzsākt zemesgabala nomāšanu, jāiesniedz iesniegums zemes nomai. Iesnieguma veidlapa.

Lēmumu par pagasta teritorijā esoša zemesgabala iznomāšanu pašvaldības vārdā pieņem pagasta pārvaldes vadītājs. 


Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. apakšpunkts nosaka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā, nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

Jelgavas novada dome 2023.gada 29.martā apstiprināja zemes nomas maksas cenrādi pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām neapbūvētajām lauksaimniecības zemēm. Tas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu par tirgus nomas maksu, ņemot vērā iznomājamo zemes gabalu lauksaimniecības kvalitātes novērtējumu ballēs, platību, izvietojumu, apgrūtinājumus un citus faktorus, kā arī publiski pieejamo informāciju par zemes nomas maksu privātajā sektorā un citās pašvaldībās:

Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums (balles)

1 ha zemes nomas maksa gadā

(EUR bez PVN)

līdz 20

35

no 21-29

100

no 30 - 39

170

no 40 - 49 250

no 50 un vairāk

300

Jelgavas novada dome nolēma piemērot zemes nomas maksas samazinājumu sekojošos gadījumos:

  1. Zemes gabaliem, kuri aizauguši ar krūmiem un/vai invazīvo augu sugām un izmantojami tikai pēc atgriešanas lauksaimnieciskajā ražošanā - 20% (piemērojams ne ilgāk kā 6 gadus);
  2. Zemes gabaliem, kuros ir ierobežota saimnieciskā darbība (upju palieņu pļavas, applūstošas, pārpurvojušās teritorijas) - 50%;
  3. Zemes gabaliem, kuri atrodas aizsargājamās dabas teritorijā, noteikt nomas maksu 28 EUR/ha bez PVN.

Apstiprinātais cenrādis būs spēkā sešus gadus un ir attiecināms uz zemes nomas līgumiem, kas tiks slēgti no šā gada 1. aprīļa.