Pašvaldības ziņas Projekti
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Jelgavas novada dome 29. maija sēdē apstiprināja Jelgavas novada pašvaldības dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā projektā “PROTI un DARI 2.0”. Tā ietvaros 29 novada jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, būs iespēja pilnveidot savas prasmes un personību, kā arī iesaistīties dažādos pasākumos, tādējādi sekmējot savu interesi par izglītošanos.

Projekts “PROTI un DARI 2.0” ir turpinājums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iepriekš īstenotajam projektam “PROTI un DARI”, kas Jelgavas novadā tika īstenots no 2016. gada līdz 2023. gadam. Iepriekš projektā no Jelgavas novada tika iesaistīti vairāk nekā 89 jaunieši.

“Katrs iesaistītais jaunietis, kurš atradis savu vietu dzīvē, ir pierādījums tam, ka projekts ”PROTI un DARI” bija jauniešiem labs atbalsta mehānisms. Jaunieši atsāka mācības, iestājās darbā, ieguva pašnodarbinātā statusu, iesaistījās jauniešu centru aktivitātēs un Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarba samazināšanas pasākumos. Projekta turpinājumā, kas noritēs līdz 2027. gada decembrim, atbalstu paredzēts koncentrēt jauniešiem ar atkarībām, invaliditāti, zemu izglītības līmeni un nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem. Atšķirībā no iepriekšējā perioda, turpmāk dalībniekiem tiks nodrošināts arī pēcprogrammas mentorings, kas ietver atbalstu adaptācijai izglītības iestādē vai darba vietā pēc individuālās pasākuma programmas īstenošanas. Tāpat paplašināts projekta ietvaros nodrošināmo speciālistu konsultāciju klāsts un jauniešiem, ja tas nepieciešams, būs iespēja saņemt arī ārstniecības speciālistu konsultācijas,” skaidro Jelgavas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja Inese Skromane.

Projekta “Proti un dari 2.0” ietvaros plānots uzrunāt, motivēt un konsultēt ārpus izglītības sistēmas un darba tirgus esošos jauniešus (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot)). Ikvienam iesaistītajam jaunietim tiks izstrādāta tieši viņam piemērota individuālā pasākumu programma, ietverot tādas aktivitātes kā neformālo un ikdienas mācīšanos; speciālistu, tostarp ārstniecības personāla konsultācijas; dalību pasākumos (piemēram, nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi); brīvprātīgo darbu; iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos; profesijas specifikas iepazīšanu, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara; iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs; specifiskus pasākumus mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (piemēram, surdotulka pakalpojumi, asistenta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi) un citas aktivitātes.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto informāciju Jelgavas novada pašvaldībai piešķirtais finansējums projekta īstenošanai līdz 2027. gadam ir 62 539 eiro.

Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumu Nr. 722 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot no pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET* jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” ietvaros.

*NEET (no angļu valodas) – 15 līdz 29 gadu vecas personas, kuras nestrādā, nemācās un neapgūst arodu.