Pašvaldība Novada ziņas
Apvienots jeb konsolidēts jaunizveidotā Jelgavas novada budžets

Jelgavas novada dome šodien Apvienotajā komiteju sēdē izskatīja un virzījusi uz domes sēdi apstiprināšanai jau konsolidēto jeb apvienoto budžetu jaunizveidotajam Jelgavas novadam.

Budžeta konsolidētā versija līdz ar novadu apvienošanu ir gluži tehniska un matemātiska abu līdz šim atsevišķo pašvaldību finanšu resursu un saimniecības apvienošana, jo turpmāk gan plānotie izdevumi, projektu ieceres, finansiālās saistības kļūst par kopīgu atbildību. Līdz pat šī gada beigām iestādes un struktūras vēl saimniekos un savas ieceres īstenos saskaņā ar iepriekš savā pašvaldībā apstiprināto budžetu un finanšu līdzekļiem, taču projektu saistības, no jauna iniciētie iepirkumi un centrālās izdevumu pozīcijas jau tiek kalkulētas no “kopīga maka”.

Līdz ar budžetu apvienošanu Jelgavas novada ieņēmumu kopējais apjoms visa 2021. gada ietvaros prognozēts 47 751 479 euro apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 61 032 374 euro apmērā, bet izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem plānots segt gan no uzkrātā budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 7 896 444 euro apmērā, gan no aizņēmuma Valsts kasē – 8 755 774 euro apmērā, nodrošinot un saglabājot naudas līdzekļu atlikumu arī šī gada beigās – vismaz 734 569 euro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 47 750 835 euro apmērā, ko veido līdzšinējās Jelgavas novada pašvaldības ieņēmumi 32 088 986 euro apmērā  un Ozolnieku novada pašvaldības ieņēmumi - 15 661 849 euro apmērā. Lielāko ieņēmumu sadaļu nodrošina iedzīvotāju ienākumu nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Savukārt Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 61 002 644 euro, ko veido  līdzšinējās Jelgavas novada pašvaldības izdevumi 37 550 030 euro apmērā  un līdzšinējās Ozolnieku novada pašvaldības  izdevumi 23 452 614 euro apmērā.

“Apvienotais budžets iekļauj sevī arī gana daudz grozījumus gada sākumā apstiprinātajos pašvaldību budžetos, jo gan rīcības un izdevumu kopums COVID pandēmijas ietvaros, gan iniciētās abu pašvaldību projektu ieceres programmā COVID seku mazināšanai nevarēja tikt paredzētas iepriekš. Tas attiecas gan uz atlīdzību pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, gan papildus finansējumu sociālajos aprūpes un rehabilitācijas centros strādājošajiem. Jāatzīst, - Jelgavas novada pašvaldība līdz šim spējusi būt “labās prakses” pašvaldība, kas Valsts kontroles ieskatā budžeta plānošanā ievēro izdevumu sasaisti ar rīcības virzieniem, - tas ir būtisks nosacījums, paredzot darbu pie nākamā gada budžeta plānošanas, kas nebūt nebūs viegls process reorganizētajām iestādēm. Tas, kas ir būtiski saistībā ar reorganizāciju, arī pie kopīga budžeta izstrādes plānošanā svarīgi grāmatvedības ietvaros turpināt izdevumu aprēķinus atainot arī pēc ģeogrāfiskā principa – tas nozīmē, lai varētu sekot līdz ne tikai katrā pagastā paredzētajām investīcijām, bet pragmatiski vērot arī klāt pienākušās teritorijas – Ozolnieku, Salgales, Cenu pagastu finanšu saistību grozu pret kopējo līdzšinējo novada saistību apmēru” skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Ar atbildību par abu līdzšinējo domju lēmumiem konkrētu projektu iecerēs – pašvaldība atbildīgi budžetā iekļāvusi arī līdzfinansējuma daļu tiem projektiem, kam uzraugošās institūcijas vilcinās sniegt izvērtējumu un finanšu atbalstu – gan tilta pār Vircavas upi izbūvei, gan sporta kluba pārbūvei Kalnciemā,  gan Elejas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana un sporta laukuma labiekārtošanai pie Staļģenes vidusskolas.

“Tajā pat laikā jāatzīst, ka līdzšinējās Ozolnieku novada domes pēdējie aktuālie projekti, kam valsts aizņēmuma daļa atbalstīta un varētu tikt aizsākta īstenošana, apjomīgi sadārdzinās pašvaldības līdzfinansējumu, jo būvniecības izmaksas strauji kāpj un valsts līmenī jau tiek debatēts par tuvākajos gados gaidāmo būvniecības sektora uzkaršanu. Domei, plānojot kopīgās novada vajadzības, nāksies ļoti nopietni izšķirties, vai visi pieteiktie projekti finansiāli būs īstenojami, tieši ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, kas guls kā pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Starp tiem var minēt gan Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ānes un Teteles ciemu savrupmāju rajonā, Ozolnieku VSK Sporta skolas sporta spēļu laukumu atjaunošana, Ozolnieku VSK sporta zāles remontu, Sporta skolas sporta spēļu laukumu izbūvi un ēkas jumta remontu - domei - jau kopīgā novada budžeta plānošanas kontekstā, būs nepieciešami ļoti pārdomāti lēmumi. Pašreizējais konsolidētais budžets vēl neietver reorganizācijas izmaksas – visticamāk nākamā gada beigās pašvaldība varēs pamatot visu izdevumu kopumu novadu apvienošanas procesam, taču jau tagad skaidrs, ka ekonomija būs grūti atrodama” bilst Z.Caune.

Jelgavas novada pašvaldība šajā gadā paredz piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 8 755 774 euro apmērā gan pērn iesākto projektu īstenošanai jau noslēgto aizņēmumu līgumu ietvaros, gan jaunu pašvaldības investīciju un ES struktūrfondu investīciju projektu īstenošanai. 2021.gada sākuma kopējo aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 21 385 068 euro, no kuriem 2021.gadā paredzēts atmaksāt 2 400 448 euro. Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība 2021.gada laikā plāno atmaksāt Valsts kasē  pirmstermiņa aizņēmumus saņemtā/atgūtā finansējuma apmērā 227 917 euro.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2021.gadā ir 7,80 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2022.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,77 % un turpmākos gados ar tendenci vēl samazināties.

Jelgavas novada pašvaldībai budžeta izdevumu pozīcijas līdz ar nākamā gada budžeta izstrādi var būtiski mainīties, ņemot vērā, ka apvienota novada kontekstā domes atbildībā būs pieņemt lēmumus virknei saistošo noteikumu, kas nozīmē – būs jāpārskata un jāvienādo atbalsta mehānismi un tās pašvaldības iniciatīvas līdz šim, kas sniedza iespēju iedzīvotāju mērķgrupām saņemt pabalstus, atvieglojumus un dažādus finanšu atbalsta instrumentus.

Vienlaikus jāatzīmē, ka Jelgavas novada dome Apvienotajā komiteju sēdē izskatīja arī apvienoto investīciju plānu, kas saraksta veidā iekļauj un prioritārā secībā uzskaita visus līdzšinējo abu pašvaldību īstenojamos projektus vai projektu ieceres, kam ir nodoms piesaistīt vai nu ES finanšu atbalstu vai plānot izdevumus budžetā. Ar investīciju plānu pēc tā apstiprināšanas domes sēdē – 28. jūlijā varēs iepazīties mājaslapā: www.jelgavasnovads.lv sadaļā Publiskie dokumenti. Ikviens iedzīvotājs var sekot līdz pašvaldības iecerēm pagastu teritoriju attīstībā vai infrastruktūras sakārtošanas plānam.