Projekti
Ģimenes asistenti māca palīdzēt pašam sev

Jelgavas novada Sociālais dienests piedalās ESF Projekta nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” pilotprojekta "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” īstenošanā.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir sociālais pakalpojums personai vai ģimenei, kuras spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas. Tā mērķis ir uzlabot klienta dzīves kvalitāti un attīstīt spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā, palīdzēt pašam sev. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši klienta vajadzībām un saskaņā ar sociālā darbinieka norādītiem, skaidri nodefinētiem, sasniedzamiem un izpildāmiem uzdevumiem, nodrošinot ģimenei nepieciešamo atbalstu, izglītošanu un praktisku palīdzību dažādu sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā, attīstīšanā un apgūto prasmju uzturēšanā.  

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir ne tikai nodrošināt praktisku atbalstu  ģimenēm, kurās jau konstatēti augsti riski bērnu drošībai, vai personām, kam ir risks zaudēt mājokli, bet pakalpojums ir arī lielisks resurss preventīvai atbalsta nodrošināšanai, jo īpaši gadījumos, ja ir mainījusies vai tuvākajā laikā zināms, ka mainīsies ģimenes vai personas sociālā situācija un ir nepieciešams saņemt emocionālu, informatīvu un praktisku atbalstu jaunu pienākumu un prasmju ieviešanai un nostiprināšanai dzīvē.

Jelgavas novada Sociālajā dienestā šobrīd strādā trīs ģimenes asistenti un laika periodā no 2022.gada 1.janvāra ģimenes asistenta pakalpojums tika nodrošināts 11 ģimenēm ar bērniem. Pašlaik ģimenes asistenta pakalpojumu turpina saņemt septiņas ģimenes. Sniedzot pakalpojumu augsta riska ģimenēm tiek apgūtas jaunas prasmes un iemaņas, tādējādi mazinot riskus un veicinot bērna palikšanu bioloģiskajā ģimenē vai bērna atgriešanu ģimenē. Pakalpojums tiek nodrošināts individuāli, ģimenes dzīvesvietā un apkārtējā vidē. Galvenās jomas, kurās ģimenēm tika sniegts ģimenes asistenta atbalsts ir:

  • sociālo prasmju joma (saskarsme un komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām, spēja noformulēt vajadzības, orientēšanās sociālajā vidē, spēja izmantot resursus, sociālā aktivitāte u.c.);\
  • finanšu līdzekļu un budžeta plānošana (obligātie maksājumi, pārtika, citas vajadzības un prioritātes, uzkrājumu veidošana);
  • pašaprūpes prasmju attīstība (personīgā higiēna, ārējais izskats un apģērbs u.c.);
  • sadzīves prasmju un iemaņu attīstība (ēst gatavošana, veļas mazgāšana, mājokļa uzkopšana/iekārtošana, iepirkšanās, samaksa par mājokli, laika plānošana u.c.);
  • veselības problēmu risināšana (palīdzēt atrast nepieciešamos resursus, palīdzēt komunikācijā ar veselības aprūpes speciālistu, mācīt ievērot veselības aprūpes speciālistu sniegtos norādījumus, u.c.);
  • bērnu aprūpes un audzināšanas prasmju attīstība (asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā, asistēšana bērna un vecāku rotaļu organizēšanā, asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā, izglītojošs atbalsts vecāka veselības aprūpes jautājumu risināšanā, izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām);
  • orientēšanās sociālajā vidē prasmju pilnveidei;
  • ģimenei nepieciešamo resursu piesaistīšana.