Projekti
Zemgalē izstrādā Latvijā pirmo reģionālo Ainavas un zaļās infrastruktūras plānu

Ieviešot INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstīto projektu LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE), noiets aptuveni pusceļš. Tālab sākusies viena no galvenajām aktivitātēm – vadošā partnera ZPR, Ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde, kas Latvijā būs pirmais šāda veida dokuments. Pie minētā dokumenta izstrādes ir ķēries mērniecības un plānošanas pakalpojumu sniedzējs uzņēmums - SIA “Delta Kompānija”.

Lai piedalītos topošā plāna pirmās redakcijas apspriešanā, Jelgavā bija pulcējušies kompetenti eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, biedrības “Baltijas Vides Forums”, Latvijas Universitātes, Lauksaimniecības universitātes, SIA “Reģionālie projekti”, Rīgas, Kurzemes un Zemgales Plānošanas reģiona, kā arī vides aizsardzības un telpiskās plānošanas speciālisti no Aknīstes, Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Pļaviņu novada, Jūrmalas un Jelgavas pašvaldības. Jaunajā dokumentā atspoguļoti normatīvie akti, vadlīnijas, pamatnostādnes un skaidrojumi saistībā ar ainavu tematisko plānojumu, ainavu reģionāli tipoloģiskais dalījums un raksturojums, zemes lietojuma veids un tā ainavas ekoloģiskais, dabas vērtību un īpaši aizsargājamo teritoriju telpiskais, hidroloģiskais, ūdens resursu kvalitātes un zivju sugu raksturojums. Tāpat minētajā dokumentā sniegts kultūrvēsturiskā mantojuma izvērtējums un telpiskā analīze, kā arī teritorijas sociāli ekonomiskais raksturojums ainavas kontekstā, atspoguļots ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāls, sniegta ZPR un reģiona pašvaldību plānošanas dokumentu analīze saistībā ar ainavas un zaļās infrastruktūras pārvaldību.

Tikšanās laikā eksperti detalizēti vērtēja dažādu ainavu aspektu integrēšanas piemērus Zemgales pašvaldību teritorijas plānojumā, analizēja reģiona ainavas un zaļās infrastruktūras pašreizējo situāciju kopumā, notika interaktīva diskusija par ainavas kvalitātes mērķiem un zaļās infrastruktūras pilnveidošanas iespējām Zemgalē. Raksturojot Zemgales ainavas unikalitāti un tās īpašās vērtības, dalībnieki izcēla Zemgales auglīgo līdzenumu, Latvijas lielāko upju Daugavas un Lielupes baseina esamību ar dolomīta un citu iežu atsegumiem krastos, mazo upju sazaroto tīklojumu ar palieņu pļavu daudzveidību, kur izcila dzīvotne reti sastopamām augu un putnu sugām, pilskalnus, pilis, muižas un to senos parkus, kam liela kultūrvēsturiska nozīme. Zemgales un Sēlijas ainavai īpašu svaru piešķir NATURA 2000 aizsargājamās teritorijas – Bauskas, Daugavas ielejas, Laukezera, Saukas, Svētes palienes, Vilces un Tērvetes dabas parks. Pēdējais no tiem lepojas ar Baltijas valstīs vecāko un dižāko masta priežu audzi, kam ir arī estētiska vērtība, līdzīgi kā daudzu viensētu apkaimē augošajiem dižkokiem, kā arī Dobeles ceriņu un Rundāles rožu dārzam. Šie un vēl citi piemēri veido stingru pamatu gan Zemgales kopējā, gan atsevišķa Bauskas novada pašvaldības un Jelgavas novada Svētes upes sateces baseina Ainavas un zaļās infrastruktūras pilnveides plāna izstrādei, kā arī topošajām rekomendācijām ainavas kopšanā, saglabāšanā un tālākā attīstībā. Projekta ieviešanas turpinājumā notiks Zemgales tematiskā plāna arī otrās un trešās redakcijas apspriešana.

Projekta kopējais finansējums ir 583 300,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 495 805,26 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

attels1