Kontakti

Darbinieki

Dagnija Špele

Vadītāja
dagnija.spele [at] jelgavasnovads.lv

Daiga Liepa

Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos
daiga.liepa [at] jelgavasnovads.lv

Krista Tumova

Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības plānošanas jautājumos
krista.tumova [at] jelgavasnovads.lv

Irita Šteinberga

Attīstības plānošanas speciālists
irita.steinberga [at] jelgavasnovads.lv

Agnese Zeltiņa

Telpiskās attīstības plānotāja
agnese.zeltina [at] jelgavasnovads.lv

Silvija Stikliņa

Budžeta ekonomiste
silvija.stiklina [at] jelgavasnovads.lv

Marita Rikmane

Budžeta ekonomiste
marita.rikmane [at] jelgavasnovads.lv

Plānošanas nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, līdzdarbojoties pašvaldības izaugsmē.

Plānošanas nodaļas moto: Neapstāties pie sasniegtā!

Plānošanas nodaļas vērtības:

  • atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus;
  • sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās;
  • inovācija - esam gatavi savu profesionālo darbību Jelgavas novada attīstībai īstenot izmantojot jaunas idejas un mūsdienīgus risinājumus.

Plānošanas nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas pašvaldības attīstības un finanšu resursu plānošanā, uzskaitē, vadībā un kontrolē:

  • nodaļa nodrošina pašvaldības plānošanas dokumentu - attīstības stratēģijas, attīstības programmas, investīciju plāna, rīcības plāna un teritorijas plānojuma izstrādi;
  • savas kompetences ietvaros nodaļa organizē un koordinē novada stratēģisko nozaru plānošanas dokumentu izstrādi;
  • veic novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas uzraudzību, stratēģiskā mērķa un attīstības prioritāšu rezultatīvo radītāju monitoringu;
  • izstrādā pašvaldības iekšējos normatīvos aktus par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību;
  • nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību sasaistē ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.