Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja :

  • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
  • bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības vai atņemtas aizgādības tiesības;
  • bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem;
  • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
  • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
  • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
  • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
  • radušies citi neatliekami gadījumi.

Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim. Aizbildnis katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par aizbildnību. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē. Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus, lemj par aizbildņa atstādināšanu, lemj par aizbildņa atcelšanu. Lai kļūtu par aizbildni, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls); bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni) un atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Jāpiebilst, ka Jelgavas novada pašvaldība saviem aizbildņiem piemaksā par vienu aizbildnībā esošo bērnu mēnesī 30 EUR. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot aizbildņa ienākumus un materiālos resursus.