Jelgavas novada pašvaldība informē, ka Jelgavas novada dome 2023.gada 27.septembrī  pieņēma lēmumu Nr.14 (protokols Nr.21/2023) “Par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu (“Kalniņi”, Brankas, Cenu pag.)” un izdeva saistošos noteikumus  Nr.14 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050236 (Kalniņi, Brankas, Cenu pag.), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Lokālplānojuma dokumenti ir pieejami  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28268

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.52

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantā noteiktajam, saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tie nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas šā likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības un saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar atļauju uzsākt lokālplānojuma īstenošanu.