Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Vilces iela 4
Jānis Zariņš
Kategorija
Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Svētes pagasts

Sniegt konsultācijas par darba tiesību, darba aizsardzības jautājumiem. Veikt bezdarbnieku interešu aizstāvību vietējā, reģionālā, Valsts un starptautiskā līmenī; Sadarboties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru bezdarbnieku ātrākai iesaistīšanai darba tirgū; Sekmēt bezdarbnieku un darba meklētāju integrāciju darba tirgū; Veicināt bezdarbnieku līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos savas konkurētspējas uzlabošanā; Attīstīt sadarbību starp dažādām institūcijām: valsts, pašvaldību, NVO u.c., lai uzlabotu bezdarbnieku dzīves kvalitāti; Sadarboties ar citām biedrībām un organizācijām, politiskajām partijām un arodbiedrībām ar mērķi izstrādāt stratēģiju bezdarbnieku un darba meklētāju integrācijai darba tirgū. Organizēt dažādas apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai.