Jelgavas nov., Līvbērzes pag., "Lielgrīvkrogs"
Andris Šmaukstelis
Kategorija
Vēstures mantojuma, vides aizsardzības jomas biedrības
Pagasts
Līvbērzes pagasts

Labdarība; Labās prakses popularizēšana ES fondu piesaistē; Brīvprātīgo darbs; Labās prakses popularizēšana zaļajai domāšanai; Darbs ar jauniešiem; Mūžizglītības pasākumu/programmu veicināna un attīstīšana; Nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanu politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā; Pilsoniskās sabiedrības veicināšana; Sociālekonomiskās attīstības veicināšana atbalstot projektus jauniešu un sieviešu aizsardzībai no vardarbības; Sniegt padomus par nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju; Veicināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā; Veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides; Veicināt Eiropas identitātes apziņu izkopšanu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra; Veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu ES; Stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām.